Shodou okolností vydal 26. listopadu 2020 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, služby kriminální policie a vyšetřování, usnesení, že odkládá věc jiného podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby ve znění účinném do 30. listopadu 2011.

Měli se jej dopustit Vasil BiIak, Peter Colotka, Gustáv Husák, Alois Indra, Jozef Lenárt a další, také František Pitra (roč. 1932), „naturalizovaný“ Jihočech. V letech 1955-1958 pracoval jako agronom na Prachaticku, od 1958 v aparátu KV KSČ v Českých Budějovicích, od roku 1971 jako tajemník, v letech 1977-1981 vedoucí tajemník. V letech 1988-1990 byl předsedou vlády ČSR. 5. února 1990 odstoupil z funkce a odešel z politického života.

Neučinili nic…

Obžaloba jim vytýká, že byli jako vrcholní představitelé tehdejší ČSSR z titulu svých funkcí seznámeni s právními předpisy, které upravovaly způsob ochrany státních hranic. Ty mj. umožňovaly příslušníkům Pohraniční stráže použít zbraně „proti osobám, které se neoprávněně pokoušely přejít státní hranice s cílem opustit ČSSR“, ukládaly jim povinnost „být neúprosný k třídním nepřátelům socialismu“, apod. Byli seznámeni s právními předpisy, které omezovaly svobodu pohybu občanů ČSSR, umožňovaly „libovolně odepřít vydání cestovního dokladu a výjezdní doložky, a fakticky tak znemožňovaly občanům ČSSR vycestovat do zahraničí“, například při podezření z emigrace. Byli si přitom vědomi vázanosti ČSSR Mezinárodním Paktem o občanských a politických právech, jak byl 13. října1976 vyhlášen ve Sbírce zákonů. Byli periodicky informováni o situaci a režimu na státních hranicích ČSSR, byli si vědomi toho, že předpisy i faktický stav znemožňovaly občanům projevit svou vůli svobodně vycestovat do zahraničí. Byli tedy srozuměni s tím, že k užití zbraně příslušníky Pohraniční stráže proti těmto osobám může dojít.

Byli informováni například i o „jihočeských případech“, o postřelení a smrtelném zranění Františka F. (33) hlídkou PS 30. října1984 na čs.-rakouské hranici v úseku v obci Nové Hrady. Zraněnému se podařilo překonat hranici do Rakouska, kde na následky později zemřel. Podobně byl při narušení státní hranice ve směru na Rakousko postřelen a středně těžce zraněn hlídkou PS občan NDR Wolfgang Günter H. 12. října1986 v úseku v obci Rapšach-Tokániště.

Obžaloba popisuje i řadu dalších případů a zdůvodňuje, že obvinění „coby úřední osoby v úmyslu způsobit jinému závažnou újmu nesplnili povinnost vyplývající z jejich pravomoci, čin spáchali na jiném pro jeho politické přesvědčení a zneužili tísně jiného“. „Neučinili při výkonu své pravomoci žádná konkrétní opatření směřující k přijetí právního předpisu, který by příslušníkům PS nedovoloval použít střelnou zbraň proti osobám, které se neoprávněně pokoušely státní hranice ČSSR překročit a zároveň nijak neohrožovaly příslušníky Pohraniční stráže či jiné osoby, ačkoli k přijetí takových právních předpisů byli zavázáni zmíněným Paktem a byli v rámci svých politických funkcí nadáni pravomocí taková opatření učinit, neboť konkrétně coby členové předsednictva vrcholného stranického orgánu KSČ měli ve faktické moci úkolovat federálního ministra vnitra, který disponoval oprávněním stanovit svým nařízením, kdy příslušník Pohraniční stráže při výkonu své pravomoci užije zbraně. Přitom ponechali v účinnosti stav, který tyto služební zákroky PS, jež měly za následek, nebo k tomuto následku mohly bezprostředně vést, usmrcení nebo zranění osob neoprávněně překračujících státní hranice ČSSR, aniž by tím ohrožovaly na životě a zdraví další osoby, legalizoval, a v důsledku jejich nečinnosti docházelo ke služebním zákrokům PS se závažným následkem“.

K újmě poškozených by nedošlo, pokud by režim ochrany hranic, po celou dobu protiprávně udržovaný prověřovanými, nebyl nastaven na bezpodmínečném zamezení emigrace i za cenu použití těch nejzazších prostředků. Stále existovala možnost, aby změny právních předpisů alespoň navrhli, popřípadě ze svých funkcí odstoupili a nenesli tak za eventuální tragické následky služebních zákroků PS odpovědnost, formuluje usnesení. Uzavírá zjištěním, že všichni prověřovaní zemřeli (František Pitra 2. ledna 2018), a Policie ČR, Úřad dokumentace, odkládá věc podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby proti jmenovaným, „protože trestní stíhání je nepřípustné proti těm, kdo zemřeli nebo byli prohlášeni za mrtvé“…