Trestné činy spáchali údajně tím, že 24. listopadu 2005 hlasovali na jednání Zastupitelstva města Český Krumlov a přijali usnesení o převzetí nákladů za právní zastupování tehdy obžalovaného starosty, jeho předchůdce a vedoucího stavebního úřadu.

Připomeňme si, že v červnu roku 2004 byli starosta města Český Krumlov František Mikeš, jeho předchůdce Antonín Princ a vedoucí odboru městského úřadu, který připravoval podklady pro žádost o dotaci na opravu sportovní haly, obžalováni z trestného činu úvěrového podvodu. Státní zástupce tehdy postavil obžalobu na tom, že na halu byla před povodněmi poskytnuta dotace na její přístavbu, která nebyla správně vyúčtována právě v souvislosti s povodněmi v roce 2002 a že údajně na jednu akci byly poskytnuty dotace dvě. Krajský soud napoprvé zastavil trestní stíhání, aniž by vůbec nařídil hlavní líčení, protože obžalobu shledal naprosto nedůvodnou. Na základě stížnosti státního zástupce Vrchní soud vPraze zrušil usnesení Krajského soudu vČeských Budějovicích o zastavení řízení a nařídil mu ve věci konat hlavní líčení. Krajský soud hlavní líčení provedl a poté obžalované vplném rozsahu zprostil obžaloby. Na základě odvolání státního zástupce Krajského státního zastupitelství vČeských Budějovicích Vrchní soud vPraze vneveřejném zasedání osvobozující rozsudek zrušil stím, že se Krajský soud vČeských Budějovicích má věcí znovu zabývat. I na podruhé Krajský soud vČeských Budějovicích všechny obžalované obžaloby zprostil. Státní zástupce se opět odvolal a Vrchní soud skonečnou platností dne 8.listopadu 2007 odvolání státního zástupce jako nedůvodné zamítl, čímž rozsudek, kterým soud všechny obžalované zprostil obžaloby stím, že žádný trestný čin nespáchali, nabyl právní moci.

Proč tedy další soud? Zastupitelé Českého Krumlova na svém jednání vlistopadu 2005 přijali usnesení, že obžalovaní starostové nejednali vpřípadě přípravy a využití dotace za sebe a ve svůj vlastní prospěch, ale "zastřešovali" jednání odborných pracovníků města, kteří jsou ktomu určeni organizačním řádem, jakož i rozhodnutí kolektivních orgánů města. A hlasováním kolektivního orgánu, tedy zastupitelstva, rozhodli, že náklady za právní zastupování obžalovaných ponese subjekt, za který obžalovaní jednali, a který zveškerého jednání měl prospěch – tedy město Český Krumlov. Za toto hlasování o převzetí nákladů na právní zastupování svých obžalovaných starostů bylo na základě podnětu krajského státního zastupitelství dne 30. listopadu 2006 zahájeno trestní stíhání českokrumlovských zastupitelů jako obviněných ztrestných činů porušování povinnosti při správě cizího majetku zneužívání pravomoci veřejného činitele spáchaného formou spolupachatelství. Obvinění je opřeno o paragraf zákona o obcích, který říká, že majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně vsouladu sjejími zájmy.

Orgány činné vtrestním řízení podle našeho názoru naprosto nechápou rozdíl mezi trestní a politickou odpovědností. Podle jejich názoru tak o tom, co je či není vzájmu obce a občanů nemají rozhodovat občany volení a občanům politicky odpovědní zastupitelé, ale nikým nevolení policisté, kteří mají právo kterékoliv usnesení zastupitelstva označit za odporující zájmu občanů. Vsoučasné době schvalují tisíce měst a obcí své rozpočty. Dovedete si představit, že každý starosta nejprve ponese rozpočet na policejní stanici a bude u místního velitele zjišťovat, zda výdaje obce jsou či nejsou vzájmu občanů?

Hlasování vzastupitelstvu je především hlasování politické. Založí-li policejní postup včeskokrumlovském případě precedens, vyvolá neuvěřitelný tlak na zastupitele jakékoli obce. Každé jejich rozhodnutí bude možné soudně napadnout a běda, pokud orgány činné vtrestním řízení budou mít jiný názor, jak mělo rozhodnutí dopadnout. To popírá základní princip samosprávy, že svobodně zvolení zastupitelé mají obec a její majetek ve své správě a rozhodují-li dobře či špatně nemůže posuzovat policie ani státní zastupitelství, ale jen a pouze voliči. Jak říká Ústavní soud: možnost svobodně rozhodnout jakým způsobem naloží sfinančními prostředky a hospodaření se svým majetkem samostatně, na vlastní účet a vlastní zodpovědnost jsou základním atributem samosprávy.

Policie má samozřejmě právo a povinnost zahájit šetření, pokud zastupitelé jednají vrozporu správním řádem, nedodržují podmínky výběrových řízení či jsou zkorumpovaní. Zákon také výslovně říká, jak se zachází susnesením zastupitelstva, které je vrozporu se zákonem. Ministerstvo vnitra vtakovém případě vyzve obec ke zjednání nápravy a vpřípadě, že knápravě nedojde, předá věc soudu, který je jako jediný oprávněn o věci rozhodovat. To by mělo státní zastupitelství vědět a pokud už chtělo zasahovat do rozhodování města, mělo požádat příslušné orgány, aby postupovaly podle zákona ke zrušení takového usnesení. Je také na pováženou, když se vyšetřovatel a státní zástupce domnívá, že zastupitelé rozhodují o cizím majetku. Zastupitelé jsou jediní, kteří jsou v samostatné působnosti oprávněni nakládat s majetkem města. Majetek města jim nebyl svěřen skutečným majitelem do opatrování. Není nikdo, kdo by byl zákonným způsobem s tímto majetkem oprávněn disponovat, kdyby se rozhodl tento majetek zastupitelům nesvěřit. Nejde tedy ani o cizí svěřený majetek a nejde ani o neoprávněné disponování s tímto majetkem. Právo rozhodovat o tomto majetku samostatně mají zastupitelé přímo z ústavy.

Jaké jsou dosavadní důsledky současného trestního stíhání patnácti českokrumlovských zastupitelů? Vkaždém případě je trestní stíhání pro tyto lidi dehonestující a obtěžující. Medializace trestních stíhání samozřejmě snižuje prestiž města a jeho představitelů. Je bohužel pravidlem, že oznámení o zahájení trestního stíhání plní velkými titulky první stránky médií, osvobozující rozsudky, pokud jsou vůbec zmíněny, bývají na zadních stranách. Vdůsledku těchto stíhání řada lidí odmítá kandidovat vkomunálních volbách, protože nemají žádný důvod nechat se vláčet po soudech za hlasování, které bylo legitimní a transparentní. Jsme přesvědčeni, že patnáct českokrumlovských zastupitelů bude osvobozeno ztěchto absurdních obvinění, tak jako již dříve byli osvobozeni jejich starostové. Vpřípadě českokrumlovských zastupitelů jde o princip, který může ovlivnit samosprávu vcelé zemi. Dosavadní rozhodování soudů je naštěstí stále zárukou právního státu, ve kterém chceme žít.

Tomáš Jirsa, senátor Senátu PČR
Jaroslav Klein, poslanec Poslanecké sněmovny PČR

Jaký názor na soud s českokrumlovskými zastupiteli máte vy? Měli by být opět zproštěni obžaloby, či snad jít za své rozhodnutí pykat? Hlasujte v anketě!