Nejprve vytvořil legendu o dlouholeté tradici výrobce kvalitních švédských rakví B., ačkoliv věděl, že žádný takový výrobce neexistuje. Poté zahájil masivní reklamní kampaň na území celé České republiky propagující tohoto neexistujícího výrobce a jeho výrobky, a to zejména v propagačních materiálech, které rozesílal pohřebním službám v průběhu let 2009 a 2010, na billboardech podél dálnice D1 a v časopise Pieta, jehož vyšlo v průběhu let 2009-2010 pět čísel. K propagaci při tom využíval fotografie jiných výrobců rakví, zejména polského výrobce L., které nechal upravit tak, aby fotografie obsahovaly logo „B." ve žlutém provedení na modrém podkladu s doplňkem v podobě švédské vlajky.

Konkurence do konkurzu?

Vzhledem k malému odběru na území České republiky současně distribuovaných rakví tzv. německého typu vydávaných za výrobek společnosti B.v průběhu roku 2009 chtěl získat podíl na trhu na úkor dvou nejvýznamnějších výrobců a distributorů dřevěných rakví v České republice, a sice M. L. a S., tím, že vůči oběma bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na základě fiktivní faktury a zároveň bude nepravdivě informovat pohřební služby na území ČR o nemožnosti odběru zboží a jakéhokoliv nakládání s ním po dobu takto probíhajícího řízení.

K tomu využil bezdomovce G. D., kterému zajistil zahlazení všech odsouzení a změnu jména na C. R. Aby vzbuzoval důvěryhodnost, nechal ho označovat titulem PhDr., ačkoliv vysokoškolské vzdělání nemá, nechal na něho převést společenský podíl ve společnosti ATC, jejímž jediným jednatelem a společníkem se (PhDr.) C. R. stal 8. 10. 2009. Současně nechal k témuž datu změnit obchodní firmu společnosti na Transportes y Excavaciones Hermanos Espinosa, s. r. o. Druhým většinovým společníkem se k témuž datu stala společnost R., s. r. o., jejímž jediným jednatelem a společníkem byl taktéž C. R., což v jeho prospěch již dříve zařídil obviněný.

Následně H. Č. nechal připravit návrhy na zahájení insolvenčního řízení datované 23. 10. 2009, které nechal před pověřenou notářskou tajemnicí podepsat za současného ověření podpisu C. R., který ovšem smysl a důsledky tohoto podpisu nechápal. Byl to návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči M. L. na podkladě neexistujícího závazku vyplývajícího z fiktivní faktury vystavené společností ATC (později Transportes y Excavaciones Hermanos Espinosa), doplněný nepravdivým tvrzením o údajném prodlení s plněním peněžitých závazků vůči Finančnímu úřadu a Okresní správě sociálního zabezpečení v Pelhřimově. Další návrh mířil vůči společnosti S. na podkladě neexistujícího obdobného závazku a nepravdivých tvrzení o údajném prodlení s plněním peněžitých závazků vůči orgánům v Semilech. Návrhy nechal zaslat krajským insolvenčním soudům v Č. Budějovicích a v Hradci Králové. Věřitelé M. a S. byli vyzváni k přihlášení svých pohledávek. Před koncem roku oba soudy řízení zastavily.

Současně s podáním návrhů obviněný nechal připravit a rozeslat 320 pohřebním službám v celé ČR doporučené dopisy pod hlavičkou neexistujícího Exekučního a insolvenčního úřadu Praha s upozorněním na probíhající insolvenční řízení s nepravdivými tvrzeními, že veškeré zboží od obou těchto subjektů jako dlužníků je součástí konkurzní podstaty a není možné je nadále distribuovat ani nabízet konečným zákazníkům. Nemají být hrazeny jakékoliv faktury za odebrané zboží, které později budou uhrazeny na zvláštní účet oznámený insolvenčním správcem. Zároveň nechal obchodní zástupce společnosti B. objíždět pohřební služby s nabídkou rakví a dalších pohřebních doplňků pod značkou B. Poškozené společnosti musely za vysokých finančních nákladů kontaktovat všechny své stávající i potenciální odběratele s vysvětlením, že se staly obětí podvodu.
Jednání obviněného bylo přitom též způsobilé poškodit dobré jméno obou poškozených společností, neboť tato informace se na relativně uzavřeném trhu s rakvemi a pohřebními doplňky rychle rozšířila i mezi dosud neoslovenými subjekty. I z důvodu rychlých obranných opatření poškozených popsané jednání obviněného nemělo zásadní vliv na změnu klientely a firma B. nakonec trh opustila.

Proti pravidlům soutěže

Obviněný tak podle soudu porušil jiný právní předpis o nekalé soutěži tím, že se při účasti v hospodářské soutěži dopustil klamavé reklamy, klamavého označování zboží a služeb a zlehčování, a způsobil tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům, čímž spáchal přečin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. H. Č. za to dostal deset měsíců podmíněně na dvě léta a zákaz výkonu funkce statutárního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva na dva roky.

Obviněný podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS). Uvedl, že  společnost B. se svým jednáním na trhu výrobců rakví neprosadila a svým jednáním nezpůsobila žádnou škodu. Její nabídka ani informace o tom, že dva největší výrobci rakví v České republice jsou v insolvenci, nevedly k přesunu odběratelů na trhu s rakvemi směrem ke společnosti B. Ta se snažila masivní reklamní kampaní prosadit na český trh, ale výhradně v mezích stanovených zákonem. Naopak prý činila veškeré kroky k tomu, aby pohřebnictví v České republice bylo upraveno normami, které neumožní jakékoliv zneužití těchto služeb. Použila jako vzorový model švédské normy upravující pohřebnictví, které patří k těm nejkvalitnějším v Evropě. Proto užila reklamní slogan „kvalita ze Švédska". Namítal řadu okolností spojených s převody společností, s konkurzními návrhy a dalšími postupy soudů.

NS podrobně analyzoval závěry odvolacího soudu a konstatoval, že napadený rozsudek nevykazuje takové vady, pro které by jej bylo nutno zrušit. Jde o dovolání zjevně neopodstatněné, a NS je proto odmítl. (5 Tdo 884/2014)