Na závěr prohlášení uvedl, že kvůli formálnímu pochybení „vysoké školy“ podá správní žalobu, aniž upřesnil, rozhodnutí kterého správního orgánu chce jejím prostřednictví napadnout, resp. zrušit.

V této budově na adrese Reální 172/2 v Moravské Ostravě sídlila, dnes již v Česku nefungující, Newport International University, s. r. o.
Co vlastně studoval Dalibor Uhlíř? Akreditovaná vysoká škola to nebyla a není

Zopakoval, že „státní zkoušky“ a obhajobu diplomové práce absolvoval před komisí složenou z profesorů Technické univerzity (TU) v Ostravě a Newport University. To ale ostravská Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) v tiskovém prohlášení z minulého týdne jednoznačně popřela. „Pan Uhlíř titul v rámci svého MBA studia nezískal na VŠB-TUO, ale na Newport University. Proto není v naší kompetenci vyjadřovat se k oprávněnosti titulu, který pan Uhlíř používá,“ uvedla s tím, že obecně se titul MBA nepovažuje za náhradu titulu Ing., ale jde pouze o profesní titul, který nemá žádnou oporu v českých zákonech. Z životopisu Dalibora Uhlíře na jeho soukromém webu. Zmínka o státní zkoušce na Technické univerzitě Ostrava zmizela.Z životopisu Dalibora Uhlíře na jeho soukromém webu. Zmínka o státní zkoušce na Technické univerzitě Ostrava zmizela.Zdroj: daliboruhlir.cz

Podle informací dostupných na internetu dnes již nefungující škola, ostravská Newport International University, s. r. o., nabízela „studijní kurzy z oblasti managementu, marketingu, ekonomie a obchodu a základní tři úrovně dosaženého vzdělání: bakalářské BBA, magisterské MBA a doktorské DBA.“

Celé prohlášení Dalibora Uhlíře ve znění z 13. srpna najdete ZDE.

Je třeba zároveň podotknout, že závěrečná zkouška, kterou Dalibor Uhlíř skládal v Ostravě, nebyla v žádném případě státní. Tu totiž, pokud jde o její podobu, formu a strukturu přímo či nepřímo ovlivňuje stát: buď ji přímo organizuje prostřednictvím státních institucí (vysokých škol), nebo ji vymezuje a reguluje legislativně (zákonem o vysokých školách). Newport University, s. r. o., na níž Dalibor Uhlíř dostal titul MBA, nikdy mezi státem uznané vysoké školy nepatřila, tudíž nelze u ní absolvovanou závěrečnou zkoušku označovat za státní. A navíc „inženýr je český akademický vysokoškolský titul, který může udílet jen česká veřejná nebo soukromá vysoká škola, nikoliv zahraniční univerzita“. To napsala v odpovědi na dotaz Českokrumlovského Deníku mluvčí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Aneta Ledová s tím, že titul MBA, který Dalibor Uhlíř na NIU získal, je titulem profesním, nikoli akademickým.

Ani nostrifikací by titul Ing. nezískal

I kdyby Dalibor Uhlíř úředně potvrzenou nostrifikační doložku získal, titul MBA se na Ing. nezmění. Jak VŠB-TUO, tak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy de facto vyloučily, že mu český akademický titul Ing. náleží - neabsolvoval totiž magisterský studijní program na žádné vysoké škole, které mají právo akademické tituly udělovat, a měl by užívat titul MBA za jménem. Nostrifikace totiž není změna zahraničního titulu, ale jeho uznání coby rovnocenného s českým akademickým titulem např. pro případné navazující doktorské studium.

1. místostarosta Českého Krumlov. Snímek je z loňského sněmu Sdružení historických sídel v Havlíčkově Brodě.
Místostarosta Krumlova používá titul, který nemá. Potvrdilo to ministerstvo

Proč titul Ing. používá, vysvětluje tím, že „splnil všechny náležitosti a rozsah studia pro titul „inženýr v oblasti ekonomiky a managementu“, což má stát v nostrifikační doložce, kterou nicméně nevydal krajský úřad, resp. jeho školský odbor, který je podle zákona vydává, ale samotná Newport University. „Na základě toho české úřady zapsaly do databáze obyvatel, ale i například do občanského průkazu titul Ing. (po povinném předložení všech zmíněných dokumentů),“ píše v prohlášení. Od 2. srpna 2021 se nicméně tituly do občanských průkazů nezapisují (pozn. red.).

Nostrifikační doložka neodpovídá tehdejším zákonům

Z vyhlášky platné v době, kdy Daliboru Uhlířovi byl Newport University vydán nostrifikační protokol (šlo č. 476/1990 Sb. - Vyhlášku ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o uznávání diplomů a jiných dokladů o studiu vydaných zahraničními vysokými školami (o nostrifikaci), platnou od 23. 11. 1990 do 1. 1. 1999) je zřejmé, že nostrifikovat diplomy ze zahraničních vysokých škol mohly i tehdy pouze naše vysoké školy, popř. ministerstvo. „Pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů musí být ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo vysoká škola, která doklad vydala, nebo notářstvím příslušného státu a příslušným zastupitelským úřadem České a Slovenské Federativní Republiky,“ píše se v ní například. 

Formulář nostrifikační doložky z 90. let. Vydávalo ji MŠ či česká vysoká škola.Formulář nostrifikační doložky z 90. let. Vydávalo ji MŠ či česká vysoká škola.Zdroj: MŠMT ČR

Dalibor Uhlíř dále sdělil, že se obrátil na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s žádostí o vyjádření k této situaci, jako k nejvyšší autoritě v ČR v oblasti vzdělávání, že připravuje žádost na ambasádu USA a že už oslovil také VŠE (patrně Vysokou školu ekonomickou, pozn. red.) s tím, aby srovnala studijní programy. Stejné vyjádření hodlá poskytnout zastupitelům a veřejnosti na srpnovém jednání Zastupitelstva města Český Krumlov, které se koná ve čtvrtek 31. srpna od 16 hodin na krumlovském městském úřadě v Kaplické ulici.

Co je správní žaloba?
Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu je nástrojem proti nezákonnému či nedostatečně odůvodněnému rozhodnutí správního orgánu a žalobce se jí může domáhat zrušení rozhodnutí správního orgánu. „Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak." (čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod).