Dalibor Uhlíř se v záležitosti oprávněnosti užívání titulu, který podle svých slov na základě nostrifikační doložky (vydané NIU, nikoli českou oprávněnou institucí, pozn. red.) používá po skončení studia asi pětadvacet let, odvolává na Technickou univerzitu Ostrava (celým názvem Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, VŠB-TUO). V životopise měl dokonce uvedeno, že tam složil stání zkoušku. To už ale ze svého webu daliboruhlir.cz smazal. „Na Technickou univerzitu přišlo anonymní oznámení a po dohodě s nimi jsem tuto větu odstranil. Státní zkoušku a obhajobu diplomové práce jsem skládal před společnou komisí NU a TU, kdy většina profesorů byla z TU Ostrava, a můj vedoucí diplomové práce byl profesorem TU Ostrava,“ napsal v úterý 8. srpna Deníku. „Takovýchto studentů jsou stovky, možná tisíce a všichni užívají titul Ing. Někteří mají nostrifikované studium JUDr.“

1. místostarosta Českého Krumlov. Snímek je z loňského sněmu Sdružení historických sídel v Havlíčkově Brodě.
Místostarosta Krumlova používá titul, který nemá. Potvrdilo to ministerstvo

Neanonymně se nicméně na VŠB-TUO obrátila Lucie Kozáková z Českého Krumlova poté, co si s místostarostou domluvila schůzku na radnici a on jí tam diplom ukázal (zveřejnit kopii diplomu místostarosta zatím odmítá, prý vše vysvětlí na zasedání krumlovského zastupitelstva, které se koná 31. srpna). „Sdělili mi v podstatě to, že s Newport International University nemají a ani v minulosti neměli nic společného a že tam nanejvýš mohl učit někdo z jejich učitelů, ale čistě soukromě,“ sdělila Deníku. 

Diplom o udělení akademického titulu Ing.Takto vypadá diplom o udělení akademického titulu Ing. Nic jiného k jeho užívání neopravňuje.Zdroj: ČVÚT v Praze

Oficiální reakci na celou věc zaslala ve středu 9. srpna také samotná VŠB-TUO. Z ní plyne, že nic jako společná komise NU a TU neexistovalo. Tisková mluvčí školy Petra Halíková potvrdila, že ostravská univerzita s Newport University v minulosti nespolupracovala v podobě studia nebo vzájemného uznávání či udělování titulů apod. „Pan Uhlíř titul v rámci svého MBA studia nezískal na VŠB-TUO, ale na Newport University. Z životopisu Dalibora Uhlíře na jeho soukromém webu. Zmínka o státní zkoušce na Technické univerzitě Ostrava zmizela.Z životopisu Dalibora Uhlíře na jeho soukromém webu. Zmínka o státní zkoušce na Technické univerzitě Ostrava zmizela.Zdroj: daliboruhlir.czProto není v naší kompetenci vyjadřovat se k oprávněnosti titulu, který pan Uhlíř používá,“ uvedla s tím, že obecně se titul MBA nepovažuje za náhradu titulu Ing., ale jde pouze o profesní titul. „Proto VŠB-TUO (její Ekonomická fakulta nabízí studijní program MBA, pozn. red.) při ukončení MBA studia vydává dopis, kde uvádí, že absolvent může na základě MBA studia používat pouze titul MBA za jménem, ne však titul Ing. nebo jiný akademický titul.“ Zdůraznila, že vzhledem k tomu, že Dalibor Uhlíř nestudoval na VŠB-TUO, jde pouze o obecné konstatování dnešního stavu věcí, bez vazby na jeho záležitost.

„Inženýr je český akademický vysokoškolský titul, který může udílet jen česká veřejná nebo soukromá vysoká škola, nikoliv zahraniční univerzita.“ To napsala v odpovědi na dotaz Českokrumlovského Deníku mluvčí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Aneta Ledová s tím, že titul MBA, který Dalibor Uhlíř na NIU získal, je titulem profesním, nikoli akademickým. „Pokud by se ukázalo, že se jedná o akademický titul MBA, kdy i toto je možné, dopustila by se Newport International University s.r.o. Ostrava přestupku dle zákona o vysokých školách.“

Neoprávněné užívání titulu není bagatelní protiprávní jednání, řekl soud
§ 93m zákona o vysokých školách jasně říká, že fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně neoprávněně užívá vědeckou hodnost nebo titul absolventa vysoké školy, a že za tento přestupek lze uložit pokutu do 5000 Kč.
Že jde o přestupek, prohlásil i Nejvyšší správní soud. „Neoprávněné užívání akademického titulu nelze považovat jen za formální nedostatek či bagatelní protiprávní jednání, neboť naplňuje znaky skutkové podstaty přestupku,“ píše se v jednom z jeho rozsudků.

Co za školu vlastně Newport International University je, resp. byla?

Vysoké školy v Česku se dělí na veřejné, státní, soukromé a zahraničí. Mezi veřejné patří „klasické“ české vysoké školy typu Karlova univerzita, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích nebo Akademie múzických umění, státní máme dvě, Policejní akademii ČR v Praze a Univerzitu obrany. Mezi soukromými na seznamu najdete např. University of New York Prague, s. r. o. či Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku, s. r. o., a mezi zahraničními ty, které u nás mají svou pobočku, např. je to Vysoká škola manažerská ve Varšavě nebo Chapman University.

Městský úřad Český Krumlov. Ilustrační foto.
Platí smlouvy, které podepsal Dalibor Uhlíř? Právní úsek úřadu to vidí jasně

Newport International University, kterou studoval Dalibor Uhlíř, mezi nimi nikdy nebyla. Dalších informací o škole je poskrovnu. Web školy newportu.cz je nefunkční, na různých informačních portálech jsou k nalezení pouze nefunkční telefonní čísla na pevnou linku. Ani internetové vyhledávače nejsou příliš ku pomoci, za zmínku ale stojí článek z roku 2008 na portálu Euro.cz, nazvaný MBA Divočina v české kotlině

V něm je o NUI zmínka v jednom odstavci: stojí v něm, že ji Česká asociace MBA škol (CAMBAS) odmítla akreditovat, že titul MBA na ní tehdy stál 90 tisíc korun a že má pobočky od Ugandy přes Bangladéš až po Pákistán.

K nostrifikaci vysokoškolských titulů

Česká asociace vysokých škol na svém webu v článku z roku 2016 píše, že titul MBA získaný na některé vzdělávací instituci v ČR, ať již jde o českou školu nebo pobočku zahraniční univerzity, nemůže být nostrifikován, tj. uznán jako ekvivalentní vysokoškolskému titulu, udělovanému příslušnou fakultou české vysoké školy. „Z postavení studia MBA u nás vyplývá, že to principiálně možné není,“ píše autor článku Milan Malý, předseda Česká asociace MBA škol (CAMBAS). „Výjimkou může být pouze studium MBA presenční (denní) na vysoké škole v zahraničí, kdy se posoudí, zda obsah předmětů, délka studia, kvalita školy a další kvalitativní atributy odpovídají studiu na naší fakultě potřebnému k získání našeho titulu, v tomto případě inženýra ekonomie.“

Co je nostrifikace?
Nostrifikace (z lat. nostrum = „naše“) není v případě titulu jeho změna, např. z MBA na Ing., ale uznání jeho rovnocennosti se vzděláním získaným v České republice. Neznamená to tedy, že je absolventovi přidělen jiný titul, je mu pouze uznáno vzdělání - ale jen pokud je skutečně rovnocenné.
Pokud jde o titul ze zahraniční školy, nostrifikační doložku vydává veřejná vysoká škola, nikoli škola, kterou žadatel absolvoval (ze snímku nostrifikačního protokolu, který zveřejnil Dalibor Uhlíř, je zřejmé, že ho vydala NIU, nikoli příslušný krajský úřad, pozn. red.).