Na úvod je třeba podotknout, že ačkoli byl Dalibor Uhlíř skutečně odsouzen za trestný čin úvěrového podvodu, dnes má trestní rejstřík čistý, jelikož od té doby došlo k zahlazení trestu a je třeba na něj pohlížet jako na osobu netrestanou. Redakce poskytla Daliboru Uhlířovi možnost se k jeho odsouzení vyjádřit, do této chvíle ale nereagoval.

Žádost o spolupůsobení při výkonu trestu, jejíž fotokopie koluje po sociálních sítích v Českém Krumlově.Žádost o spolupůsobení při výkonu trestu, jejíž fotokopie koluje po sociálních sítích v Českém Krumlově.Zdroj: KS CBVe fotokopii Žádosti o spolupůsobení při výkonu trestu, již měl Dalibor Uhlíř dostat od Krajského soudu v Českých Budějovicích 27. května 2007, stojí, že mu byl uložen podle § 250 odst. 2 trestního zákona trest odnětí svobody na 10 měsíců, který mu byl podmínečně odložen na dva roky. Zároveň měl dostat trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu v obchodní společnosti na dobu 2 (dvou) let, který měl skončit 28. 3. 2009.

Že je dokument odkazující na odsouzení Dalibora Uhlíře pravý, dokazují rozsudky uložené ve veřejně přístupných databázích: např. usnesení Ústavního soudu (ZDE) nebo rozhodnutí Nejvyššího soudu (ZDE). (Zveřejňování rozsudků nařizuje vyhláška č. 403/2022 Sb. o zveřejňování soudních rozhodnutí).

Za co byl odsouzen?

„Dalibor Uhlíř byl pod bodem I. výroku o vině rozsudku Vrchního soudu v Praze uznán vinným trestným činem úvěrového podvodu,“ píše se v rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání. Ten „spočíval v tom, že v rozporu se stanoveným způsobem čerpání úvěru ve výši 15 000 000 korun, který mu poskytly společnosti O. T. , a. s., Č. s. , a. s., na stavební úpravy a přístavbu za účelem zřízení penzionu, dal 6. března 2002 příkaz k úhradě patnácti faktur v celkové hodnotě 4 560 655 Kč z úvěrového účtu u Č. s. , a. s., přičemž tyto faktury byly na jeho výzvu opětovně vystaveny a upraveny jednatelem společnosti D., s. r. o., R. M., přestože faktury již byly dříve uhrazeny z úvěru čerpaného společností O. T. , a. s., od společnosti SMW, a. s. Finanční prostředky získané proplacením opětovně vystavených faktur byly dne 8. 3. 2002 poukázány R. M. bance SMW, a. s., a takto byly vlastně použity k předčasnému splacení úvěru poskytnutého tímto bankovním ústavem společnosti O. T. a. s.“.

§ 250b Úvěrový podvod
(1) Kdo při sjednávání úvěrové smlouvy či v žádosti o poskytnutí subvence nebo dotace uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
(2) Stejně bude potrestán, kdo bez souhlasu věřitele nebo jiné oprávněné osoby použije úvěr, subvenci nebo dotaci na jiný než určený účel.§ 49 Zákaz činnosti
(1) Soud může uložit trest zákazu činnosti na jeden rok až deset let, dopustil-li se pachatel trestného činu v souvislosti s touto činností. Tento trest soud uloží vždy, dopustil-li se pachatel trestného činu pletich při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 128a odst. 3, § 128b písm. c) nebo § 128c písm. c), přijímání úplatku podle § 160, podplácení podle § 161, nepřímého úplatkářství podle § 162 anebo pletich v insolvenčním řízení podle § 256b v souvislosti se svým postavením, funkcí nebo činností způsobilou ovlivnit řádný průběh nebo výsledek zadávacího, insolvenčního nebo koncesního řízení, veřejné soutěže nebo veřejné dražby, pokud povaha postavení, funkce nebo vykonávané činnosti umožňuje uložení takového trestu.
§ 50
(1) Trest zákazu činnosti záleží v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje výkon určitého zaměstnání, povolání nebo funkce nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení, nebo jejíž výkon upravuje zvláštní předpis.

„Státní zástupce označil použití finančních prostředků nikoli na dostavbu penzionu, nýbrž k předčasnému uhrazení úvěru získaného od jiného finančního ústavu, za sofistikované jednání ze strany obviněného Ing. D. U., jehož cílem bylo zastřít skutečný účel použití úvěru, a to v rozporu s úvěrovou smlouvou. Ze způsobu provedení těchto finančních operací podle názoru státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství vyplývá i vědomí Ing. D. U. o užití financí na jiný než sjednaný účel,“ píše se dále v dovolání.

1. místostarosta Českého Krumlov Dalibor Uhlíř. Snímek je z loňského sněmu Sdružení historických sídel v Havlíčkově Brodě.
Dalibor Uhlíř na inženýrovi trvá a hodlá podat žalobu. Přiznal ale, že má MBA

Jak plyne ze zveřejněných rozsudků, současný krumlovský místostarosta Dalibor Uhlíř, který se nyní ocitl pod drobnohledem občanů i médií kvůli sporu o oprávněnosti jeho užívání akademického titulu Ing., i když je držitelem profesního titulu MBA (více k tématu ZDE), využil po odsouzení soudem prvního stupně řadu opravných prostředků: u Vrchního soudu napadl v odvolání rozsudek Krajského soudu, následně podal dovolání k Nejvyššímu soudu a nakonec podal i ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

U Krajského soudu dostal rok vězení podmínečně odložený na dva roky, Vrchní soud ho částečně zprostil viny a uložil mu trest v délce 10 měsíců vězení. Podmínečné odložení na dva roky a dva roky zákazu činnosti mu uložil stejně jako Krajský soud. Nejvyšší soud pak odmítl dovolání a nakonec také Ústavní soud zamítl ústavní stížnost.