close Logo Deník na návštěvě. info Zdroj: Deník zoom_in Bezpochyby slavný je zlatokorunský klášter, bývalé sídlo cisterciáků, díky němuž v podstatě obec Zlatá Koruna vznikla.

Pověst praví, že Přemysl Otakar II, král železný a zlatý, jako dík za vítězství nad Uhry v bitvě u Kressenbrunnu dostál svému slibu vystavět slavný klášter. Klášteru bylo dáno jméno Svatá čili Trnová Koruna, neboť král Přemysl obdařil klášter svatým ostatkem – trnem z trnové koruny, kterou měl na hlavě Kristus při ukřižování. Relikvie byla vsazena do zlata, a tak se klášteru začalo říkat Zlatá Koruna.

Podle legendy zlatokorunský opat vyzrál na Viléma z Rožmberka. Tomu byl klášter zbudovaný na jeho panství trnem v oku. Namluvil tedy císaři, že klášter Zlatá Koruna je téměř opuštěn, a proto bez užitku. Císařský úředník měl situaci prošetřit. Opat před jeho příjezdem svolal všechny mnichy z okolí, své poddané z vesnic včetně čeledi a oblékl je do mnišských kuten. Posadil je k mohutným latinským knihám a nařídil, že nikdo z nich nesmí promluvit, aby neprozradil svou nevědomost. Císařský úředník pak všude spatřil skupiny mnichů zahloubaných do četby latinských knih, ale nikoho z nich se neodvážil na nic zeptat, aby neprojevil svou vlastní neznalost. Zpráva, kterou podal císaři o životě v klášteře byla zřejmě kladná, neboť klášter Zlatá Koruna zůstal ušetřen.

O slavné minulosti Zlaté Koruny svědčí kromě současného areálu kláštera množství památkových budov v obci. Například bývalý hospic, mohutná sýpka, bývalý kostel sv. Markéty, u něhož byla brána do klášterního areálu.

Ovšem k obci náležejí i osady Rájov a Plešovice, stejně tak turistický vodácký ruch dole u Vltavy.

Naše návštěva obcí v regionu začíná ve Zlaté Koruně, kde místní nesedí nečinně s rukama v klíně, ale mají smělé plány. Uvidíte.