Byla mu udělena EIA (Vyhodnocení vlivů na životní prostředí), která říká, že významně neškodí životnímu prostředí a nemá ani negativní dopady na zdraví lidí.

Mezi zásadní opatření, která k získání EIA přispěla, patří změna zdroje vody a recyklace odpadních vod, změna chlazení kondenzátoru, která má omezit vznik mlh, změna zpracování biomasy k omezení zápachu či ozelenění areálu.

„Souhlasné stanovisko je výsledkem našeho dlouhodobého snažení a nemalých investic,“ řekl předseda představenstva společnosti CARTHAMUS, a.s. Jindřich Beznoska. „Nyní nás čekají takzvaná navazující řízení, čili dost práce a úsilí je ještě před námi."

Energoblok musí splnit jasně dané podmínky, aby dostal povolení k trvalému provozu. Mezi ně patří kontrolní měření hluku a dodržení hygienických limitů, neodebírání podzemní vody při běžném provozu nebo mykologický průzkum vrchu Granátník.

Proč kraj souhlasné stanovisko vydal, zdůvodnil Zdeněk Klimeš, vedoucí odboru životního prostředí. „Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí byly vyhodnoceny jako nevýznamné, popř. málo významné,“ píše v odůvodnění. Energoblok po realizaci všech úprav podle něj prakticky neovlivní živočichy, rostliny, ekosystémy, půdu či klima. „Ovlivnění vody má naopak příznivý charakter,“ dodává. Odpadní vody nebudou vypouštěny, ale recyklovány.

Energoblok a doprava
Nejhlasitější námitky, a to zejména v obci Přísečná, kterou denně projíždějí desítky kamionů s biomasou, a také na Městském úřadě Český Krumlov, vyvolal záměr do Energobloku vozit biomasu kamiony.

Původně se totiž mluvilo o tom, že se bude dovážet po kolejích. Podle krajského úřadu ale z akustické studie plyne, že je dodržen hygienický limit hluku.

"Pokud jde o hodnocení stavu hlukové situace v dotčeném území (tj. počáteční úrovně ekvivalentních hladin akustického tlaku A), z hlukové studie, která je přílohou č. 3 dokumentace, vyplývá, že v případě hluku z dopravy na silnici I/39 je v kontrolních výpočtových bodech dodržen hygienický limit staré hlukové zátěže 70 dB v denní době, jehož možnost použití byla v hlukové studii prokázána," píše se ve zprávě. "Z hlukové studie (prosinec 2015), která byla součástí dokumentace vlivů záměru „Úpravy tepelného zdroje v Českém Krumlově – Domoradicích na spalování biomasy“ na životní prostředí a která byla vyžádána od oznamovatele záměru v souladu s § 9 odst. 6 zákona (viz příloha 3 posudku), vyplývá, že u nejbližší obytné zástavby jsou dodrženy příslušné hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb, a to jak ve vztahu k provozu stacionárních zdrojů situovaných v areálu společnosti CARTHAMUS a.s., tak ve vztahu k dopravě na ulici Tovární. Celkově lze tedy shrnout, že jsou dodrženy příslušné hygienické limity hluku stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb."

Pokud jde o případnou novou účelovou komunikaci, po které by kamiony jezdily oklikou, zpráva uvádí následující: "Lze konstatovat, že i když z hodnocení vlivů nové přístupové účelové komunikace na životní prostředí a veřejné zdraví provedeného v dokumentaci vyplývá, že tyto vlivy jsou přijatelné, nejeví se jako účelné zasahovat do území EVL Blanský les a CHKO Blanský les výstavbou nové komunikace, neboť dopravní situace na ulici Tovární je z hlediska životního prostředí únosná a navíc je připravován obchvat obce Přísečná (přeložka silnice I/39). Z tohoto důvodu se orientace na výstavbu nové přístupové účelové komunikace nedoporučuje s tím, že by byla možná pouze v případě, kdy by nebylo možné využívat stávající účelovou komunikaci mezi ulicí Tovární a areálem
společnosti CARTHAMUS a.s.

Celé stanovisku o vlivu Energobloku na životní prostředí je na úřední desce KÚ JčK a na stránkách České informační agentury životního prostředí cenia.cz.