Od října letošního roku by měla v Českém Krumlově vstoupit v platnost nová obecně závazná vyhláška o místních poplatcích. Nová právní norma nahradí téměř sedm let starou a dvanáctkrát novelizovanou vyhlášku č. 15/2003.

Co přinese nového? „Většina cen, tedy výší stanovených poplatků zůstává stejná,“ konstatovala mluvčí radnice Jitka Augustinová. „Zásadní změnou je například to, že bude zaveden poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení. Při zachování stávajícího počtu videoloterijních terminálů takto získá město do svého rozpočtu navíc zhruba 1,1 milionu korun ročně.“

V roce 2010 došlo ke změně legislativy ve věci takzvaných. jiných technických herních zařízení, jejichž provozování je nově obec na základě zákona oprávněna zpoplatnit obdobně jako výherní hrací přístroje.

„V polovině června bylo v Českém Krumlově provozováno 10 výherních hracích přístrojů a 58 videoloterijních terminálů povolených ministerstvem financí,“ doplňuje mluvčí.

Do rozpočtu města Český Krumlov přibude při zachování stávajícího počtu těchto přístrojů téměř 100 tisíc měsíčně. Od roku 2003 je v Českém Krumlově schválena obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o omezení provozování výherních hracích přístrojů na územním obvodu města Český Krumlov.

Nová vyhláška také vychází podle mluvčí vstříc podnětu občanů Českého Krumlova k upravení režimu bezplatného vjezdu do pěší zóny v centru města. Kompletní agenda místních poplatků je zveřejněna na webových stránkách města Český Krumlov na www.ckrumlov.cz/poplatky.

Jaké poplatky musí občan uhradit

Město Český Krumlov vybírá celkem osm typů místních poplatků:
• Poplatek ze psů
• Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
• Poplatek za užívání veřejného prostranství
• Poplatek ze vstupného
• Poplatek z ubytovací kapacity
• Poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města
• Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení
• Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

A co když se nezaplatí…

Proti neplatičům postupuje českokrumlovský městský úřad takto: Pokud nebudou poplatky zaplaceny včas, nebo ve správné výši, vyměří městský úřad poplatek platebním výměrem, takové poplatky může zvýšit až na trojnásobek.

Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn.

Vyměřit a doměřit poplatek lze však nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.