Klášterem prochází průvod zdejších bratří, kteří se hlasitě modlí. „Modlíme se především za vás, kteří jste s naším klášterem jakýmkoli způsobem spojeni nebo jej podporujete jak modlitbami, tak materiálně, ale také i za ochranu naší země,“ uvedl zdejší převor Jan Justin Berka.

Podle křesťanské tradice vyjadřuje sedm kajících žalmů nářek nad našimi hříchy, prosbu Boha o slitování a naději v jeho pomoc. Litanie Sanctorum se pak obrací ke všem svatým, kteří mohou u Boha dosáhnout mocné přímluvy, jelikož pro jejich spravedlnost a svatost s jakou žili zde na zemi, je jejich přímluva u Boha milejší. Kající průvod začíná vždy v 9.30 a mniši upozorňují na to, že procesí se koná i za ukončení války na Ukrajině.

Vyšebrodský klášter je jediný fungující mužský cisterciácký klášter v Česku a jedná se o jednu z nejvýznamnějších kulturních památek jižních Čech, která je chráněna jako národní kulturní památka České republiky. Klášter je významným centrem českého tradičního katolicismu, denně umožňuje věřícím účast na mši v klasickém římském ritu. Klášter založil roku 1259 Vok I. z Rožmberka.