Odpovědí na petici spolku Lipensko pro život, který sdružuje vícero spolků na Lipensku, se krajští zastupitelé zabývali na svém zasedání 13. října. V petici, kterou podepsalo zhruba 4000 lidí – obyvatel oblasti i návštěvníků - v první řadě požadují zástupci spolku zastavit plánovanou výstavbu rekreačního komplexu Karlovy Dvory nedaleko Horní Plané. „Orgány, které u tohoto záměru posuzující dopad na životní prostředí, vydaly nesouhlasné stanovisko již tři dny před jednáním krajského zastupitelstva,“ zdůraznila předsedkyně spolku Lipensko pro Život Pavla Setničková. „V bodě ochrany kvality vody kraj vyhověl požadavkům petentů a zavázal se zadat vyhotovení komplexní studie, která podrobně analyzuje současný stav zdrojů znečištění v povodí nádrže Lipno. Již nyní však lze objektivně doložit, že výstavba nových apartmánových komplexů povede ke zvýšení živinového zatížení nádrže, jak konstatuje oficiální vyjádření Hydrobiologického ústavu AV ČR v Českých Budějovicích.“

Molo Lipno v srpnu 2022.
Projděte se po lipenském mole, které vyrostlo přímo nad pláží. Líbí? Nelíbí?

Zástupci spolků jsou přesvědčeni, že současné zatížení Lipenska výstavbou a tvrdým turismem již výrazně přesahuje hranice únosnosti. Přitom kvalita vody a nepoškozená krajina jsou právě těmi hodnotami, pro které je oblast navštěvována turisty. Jejich poškození může mít pro současné i budoucí turistické využití Lipenska a pro život místních obyvatel zničující důsledky.

„K požadavku petice zastavit rozsáhlou výstavbu rekreačních areálů kraj konstatoval, že není v jeho kompetenci zasahovat do probíhajících řízení a zasahovat do pravomoci obecních samospráv,“ sdělila Pavla Setničková. „Bohužel s tím, že kraj není ochoten převzít zodpovědnost za kumulativní vlivy záměrů a přenáší tuto zodpovědnost na místní samosprávy, nejsme spokojeni. Problém se týká celé oblasti Lipenska a není omezen jen na jednotlivé katastry. Právě dosavadní absence koordinace je příčinou toho, že kumulativní vlivy nejsou dostatečně zohledněny.“

U lipenskéjo jezera v Černé v Pošumaví.
Spolku bojujícímu za ochranu Lipenska se nelíbí, že jejich petici kraj odkládá

Na základě připomínek některých zastupitelů a zástupců spolků doplnil kraj příslib iniciovat jednání o případné studii kumulativních vlivů se zástupci samospráv.

Zástupci spolků opětovně ve svých vystoupeních nabídli spolupráci a aktivní zapojení do dalších jednání a procesů, které se týkají dalšího rozvoje Lipenska, zejména při vytváření zadání uvedených studií.

„Rozvoj turistického ruchu na Lipensku dosud často nebral v úvahu potřeby trvale žijících obyvatel, kteří se zejména během letních měsíců cítí jako občané druhé kategorie,“ míní Vladislav Smolka, předseda spolku Šumava Ne Na Prodej z Frymburku. „To by se do budoucna mělo zásadně změnit.“

Spolek Lipensko pro život doufá, že omezit výstavbu nových rekreačních areálů může pomoci také zapracování Územní studie krajiny Jihočeského kraje do Zásad územního rozvoje. To rovněž schválili zastupitelé na čtvrtečním zasedání. Tato studie zdůrazňuje nepobytové aktivity a nedoporučuje vznik dalších rekreačních areálů. Zapracováním do Zásad územního rozvoje se její závěry stanou závaznými i pro územní plány jednotlivých obcí.