"Vypůjčitel uhradí městu Český Krumlov spoluúčast na pořízení kompostéru, která tvoří 10 % z ceny kompostéru, tzn. že za kompostér o objemu 450 l zaplatí 424 Kč," upřesnila mluvčí města Petra Nestávalová.
V rámci dotačního programu na projekt Domácí kompostování v Jihočeském kraji z Operačního programu Životní prostředí, spolufinancovaného Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR získal Svaz měst a obcí Jihočeského kraje možnost pořídit domácí kompostéry.

Svaz měst a obcí Jihočeského kraje získal možnost pořídit domácí kompostéry v rámci dotačního programu na projekt Domácí kompostování v Jihočeském kraji z Operačního programu Životní prostředí, spolufinancovaného Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR.

Podmínky zápůjčky:
- Koncový uživatel (občan, tj. fyzická osoba, dále též vypůjčitel) je vlastníkem pozemku v katastru města Český Krumlov, na kterém bude kompostér umístěn (příp. pozemek užívá na základě nájemní smlouvy a vlastník pozemku s umístěním kompostéru bez výhrad souhlasí).
- Kompostér bude využívat výhradně ke kompostování biologicky rozložitelného odpadu z domácností a zahrad v souladu se zásadami správného kompostování (které budou tvořit přílohu výše zmíněné smlouvy) a to po celou dobu výpůjčky.
- Finální produkt, tj. kompost nebude sloužit ke komerčním účelům, ale k vlastnímu využití koncovým uživatelem.
- Koncový uživatel nebude požadovat nájem, ani jiné náklady za užívání části pozemku, na kterém bude umístěn kompostér v majetku půjčitele.
- Uživatel bude kompostér vhodnou formou chránit před poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením a dále má povinnost tyto události bez zbytečného odkladu půjčiteli oznámit.
- Koncový uživatel odpovídá půjčiteli za ztrátu, odcizení či poškození kompostéru a to po celou dobu, kdy má kompostér ve výpůjčce a zavazuje se vzniklou škodu uhradit do 60 dnů od oznámení.
- Vypůjčitel nepřenechá kompostér jiné osobě po celou dobu výpůjčky
- Kompostér nebude předán podnikatelským subjektům ani jimi nebude využíván.
- Kompostér bude používán v souladu s pokyny výrobce a návodem k použití.
- Půjčitel neodpovídá za kvalitu kompostu. Finální produkt, tj. kompost, nebude sloužit ke komerčním účelům, ale k vlastnímu využití vypůjčitelem.
- Půjčitel je po předchozím upozornění vypůjčitele oprávněn požadovat přístup ke kompostérům za účelem kontroly, zda je kompostér užíván řádně v souladu s touto smlouvou. Spolu s půjčitelem se mohou kontrol účastnit i zástupci národních i evropských kontrolních úřadů a zástupci poskytovatele dotace. Toto se týká i veškeré dokumentace související s kompostéry (protokol o předání apod.)
- Vypůjčitel se zavazuje vrátit kompostér neprodleně po výzvě, jestliže kompostér není užíván řádně v souladu s jeho určením, nebo v rozporu se zásadami správného kompostování, které jsou přílohou smlouvy.
- Kompostéry jsou silnostěnné z vysokohustotního polyethylenu HDPE odolávající teplotám - 35 °C až + 40 °C a je na ně poskytována pětiletá záruka. Případné vady bude vypůjčitel hlásit půjčiteli, aby mohl zjednat nápravu (opravu či výměnu) kompostéru. Předpokladem uznání reklamace je její kladné posouzení odborným pracovníkem výrobce.
- Doba výpůjčky: do 31. 12. 2023. Po dobu výpůjčky je jediným a ničím neomezeným vlastníkem kompostéru Svaz měst a obcí Jihočeského kraje.
- Kompostér si vypůjčitel převezme ve stanoveném termínu v areálu Stanice pro psy Český Krumlov v nesmontovaném stavu.

Údaje nutné pro sepsání smlouvy o výpůjčce: jméno; příjmení; číslo občanského průkazu; datum narození; adresa trvalého bydliště; kontakt (e-mail, telefon); parcelní číslo pozemku, na kterém bude kompostér umístěn preferovaný kompostér (dle objemu). Pořadí zájemců bude stanoveno chronologicky dle času doručení konkrétní poptávky.