Udílení medailí Hasičského záchranného sboru České republiky patří podle mluvčí jihočeských hasičů Venduly Matějů mezi nejvýznamnější události roku. Mezi oceněnými jsou každoročně kromě hasičů i osobnosti z oblasti státní správy a samosprávy, politiky, IZS či z jiných oborů, které spolupracují s HZS ČR, nebo se podílí na pomoci druhým.

"Nejcennější medaile obdrželi i příslušníci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Za záchranu životů získali medaili „Za statečnost“ nstržm. Robert Daniel a pprap. Pavel Farka," uvedla mluvčí.

Za třiceti a více letou službu pro profesionální sbor dostali medaili „Za věrnost I. stupně“ plk. Ing. Martin Sviták, mjr. Bc. Petr Šanda a ppor. Martin Pekárek. "Čestnou medaili jsme navrhli pro ředitele Hasičského a záchranného sboru Košického kraje plk. Ing. Jozefa Fedorčáka a bývalého ředitele HZS Jihočeského kraje Ing. Lubomíra Bureše.

Představujeme oceněné hasiče:

Medaile HZS ČR „Za statečnost“

Generální ředitel HZS ČR generálporučík Vladimír Vlček ocenil i jihočeské hasiče. Patří mezi ně i Pavel Farka.Zdroj: MV-GŘ HZS ČRPprap. Pavel Farka nastoupil k HZS Jihočeského kraje územnímu odboru České Budějovice 16. 10. 2003, kdy byl zařazen do funkce hasič. Od 1. 4. 2007 zastával funkci hasič strojník, a od 1. 4. 2021 zastává funkci technik spojové služby na směně „B“ na stanici v Českých Budějovicích. Jeho velkou předností je obsluha speciální techniky, kde využívá znalosti a praktické dovednosti z civilního života, v němž spoustu svého volného času věnuje farmaření. Aktivně přistupuje i k odborné přípravě a tyto získané znalosti uplatňuje např. i při zásazích u dopravních nehod.
Pavel Farka se v pátek 27. května tohoto roku před patnáctou hodinou vracel z nákupu v Trhových Svinech domů do Rankova. Těsně za osadou Otěvěk přijel k dopravní nehodě motocyklu a osobního vozidla. Motorkář po střetu s osobním automobilem utrpěl velmi vážné zranění dolní končetiny – otevřená zlomenina stehenní kosti doprovázená tepenným krvácením. Pprap. Pavel Farka bezodkladně poskytl první předlékařskou pomoc. Nejprve se snažil krvácení zastavit za pomoci škrtidla, pro neustávající krvácení se rozhodl stlačit tepnu vlastní pěstí v oblasti tříselného tlakového bodu. Toto místo držel stlačené až do příjezdu ZZS, která si poté pacienta převzala. Při poskytování pomoci se sám zranil, došlo k protržení rukavice o zlomenou stehenní kost a k bodnému poranění ukazováčku. Díky včasné a velmi účinné předlékařské pomoci se podařilo velmi těžce zraněného motorkáře zachránit.

Generální ředitel HZS ČR generálporučík Vladimír Vlček ocenil i jihočeské hasiče. Patří mezi ně i Robert Daniel.Zdroj: MV-GŘ HZS ČRNstržm. Robert Daniel nastoupil k HZS Jihočeského kraje územnímu odboru Český Krumlov v roce 2019 do funkce hasič. Po absolvování kurzů byl zařazen na směnu A na stanici Kaplice.
Robert Daniel jel ve svém volnu na člunu Vltavu kolem kempu Branná a viděl, že zde tahají pána na člun a poté jej začínají ve člunu resuscitovat. Robert Daniel k nim doplaval a vyndal pána ze člunu na břeh (pevná podložka), kde začal s masáží srdce. Přišla holčička, které řekl, aby zavolala na tísňovou linku 155 (ostatní dospělí kolem nemluvili, protože byli hluchoněmí). K holčičce přišel Robertův kamarád z lodi, ten si hovor převzal a komunikoval s operátorkou linky 155. Robert Daniel masíroval cca 4 -5 minut a další kamarád přidržoval hlavu v záklonu. Zachraňovaný pán jen chrčel, nedýchal, ale po cca 5 minutách začal dýchat a reagovat, ale nemluvil, protože je hluchoněmý. Poté přijela ZZS a vrtulník, kteří si muže převzali.

Medaile HZS ČR „Za věrnost I. stupně“

Generální ředitel HZS ČR generálporučík Vladimír Vlček ocenil i jihočeské hasiče. Patří mezi ně i Martin Sviták.Zdroj: MV-GŘ HZS ČRPlk. Ing. Martin Sviták nastoupil ke Sboru požární ochrany v Českém Krumlově dne 1. 9. 1990. Za 32 let praxe v požární ochraně prošel mnoha funkcemi na úseku represe. V Českém Krumlově zastával postupně řídící funkce na úrovni vedoucího odboru a zástupce velitele. V roce 2001 byl ustanoven do funkce ředitel odboru IZS KŘ HZS Jihočeského kraje. Od roku 2007 zastává funkci náměstka ředitele HZS Jihočeského kraje pro úsek IZS a OŘ. Ve služebním hodnocení dosahuje vynikajících výsledků.
Martin Sviták se v oblasti požární ochrany podílí na činnostech převyšujících krajský rozměr. Mezi tyto patří jeho činnost v odborných komisích MV-GŘ HZS ČR v oblasti technických prostředků požární ochrany. Nad rámec popisu své služební činnosti působí jako instruktor pro práce pod vodní hladinou. V minulých letech se aktivně zapojil jako lektor do spolupráce HZS Jihočeského kraje a Jihočeské univerzity.
Je členem SDH ČMS v místě bydliště. Zde se aktivně věnuje požárnímu sportu a výchově dětí k hasičskému řemeslu. Tento zájem se odráží i v jeho profesním životě.
Je také členem Krizového štábu Jihočeského kraje a z titulu této funkce a z titulu výkonu funkce řídícího důstojníka kraje se zapojuje do záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostí na území kraje.

Generální ředitel HZS ČR generálporučík Vladimír Vlček ocenil i jihočeské hasiče. Patří mezi ně i Petr Šanda.Zdroj: MV-GŘ HZS ČRMjr. Bc. Petr Šanda nastoupil k HZS Jihočeského kraje ÚO Strakonice dne 13. 8. 1987, kdy byl zařazen do funkce hasič, dále jako hasič-strojník. V roce 2004 byl jmenován do funkce technik strojní služby, od počátku roku 2007 vykonával funkci velitele družstva na stanici ve Strakonicích. V březnu 2009 byl nejprve pověřen a dále ke dni 1. 4. 2010 i jmenován výkonem funkce velitele stanice Strakonice, kterou zastává doposud.
Ve své služební činnosti se opírá o teoretické a praktické znalosti získané jednak v odborných kurzech, ale zejména dlouhodobou praxí v oblasti výkonu služby v jednotce HZS. Své vědomosti dále rozšířil studiem vysoké školy v bakalářském studijním programu na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zastávané funkce vždy vykonává samostatně a spolehlivě, svěřené úkoly řeší aktivně a efektivně.
Své dlouhodobé bohaté zkušenosti a znalosti plně využívá při řešení záležitostí spojených s provozem a činností stanice ve Strakonicích. Svůj hasičský cit uplatňuje při řešení problematiky taktického řízení při zásahové činnosti, nebo krizových situací v rámci rozsáhlých mimořádných událostí, například povodňové situace. Stranou nezůstává ani jeho přístup při řešení ostatní zásahové činnosti, ať to jsou náročné požáry nebo tragické dopravní nehody.
Nelze opomenout jeho osobní statečnost a nasazení vlastního života při záchraně tonoucích se kolegů dne 7. 7. 2009 na řece Otavě ve Strakonicích. Za tento hrdinský čin byl v roce 2009 odměněn medailí HZS ČR „Za statečnost“.
Dlouhodobě účinně spolupracuje se složkami IZS, orgány státní správy i samosprávy a občanským sdružením na úseku požární ochrany. Je rovněž činný v rámci občanského života jako starosta obce. Svým přístupem a aktivní činností v jednotce SDH přispívá k rozvoji a upevnění dobré spolupráce mezi profesionálními a dobrovolnými hasiči na Strakonicku. Aktivně se podílí i na preventivně-výchovné činnosti a práci s dětmi vyvíjené územním odborem.
Petr Šanda je respektovaným a uznávaným velitelem stanice. V roce 2007 byl odměněn medailí HZS ČR „Za věrnost II. stupně“. Významným osobním i pracovním úspěchem je rovněž získání prvního místa v kategorii „Velitel roku“ za rok 2014 v anketě HZS ČR „Hasič roku“.

Generální ředitel HZS ČR generálporučík Vladimír Vlček ocenil i jihočeské hasiče. Patří mezi ně i Martin Pekárek.Zdroj: MV-GŘ HZS ČRPpor. Martin Pekárek nastoupil ke Správě a útvaru sboru PO okresu Písek v roce 1991. Prošel funkcemi požárník a starší požárník. V roce 1997 absolvoval kurz taktického řízení I. a v roce 1998 přešel ke Správě a útvaru sboru PO okresu Tábor. Zde pracoval jako velitel družstva a díky jeho výborným velitelských schopnostem byl v roce 2001 povýšen na funkci velitele čety. Navrhovaný příslušník absolvoval řadu odborných kurzů např: Taktické řízení, radiační ochrana, aplikace přetlakové ventilace.
Po celou dobu svého působení u sboru je uznávaným velitelem a příkladem pro své kolegy a podřízené zejména svou ochotou kdykoliv bez ohledu na svůj volný čas pracovat pro potřeby sboru. Při vedení zásahu uplatňuje své bohaté zkušenosti, postupuje metodicky a s přehledem. S úspěchem v roce 2009 velel při požáru opravárenské haly firmy Comett Plus, s. r. o., v Táboře, který patřil k nejrozsáhlejším požárům v posledních 20 letech na území Jihočeského kraje. Dále byl velmi aktivním velitelem zásahu při začátku povodní v červnu 2013, kdy velel zásahu při záchraně 100 osob z rekreační oblasti u řeky Lužnice. Efektivní splnění úkolu a bezpečnost zasahujících jsou pro něho na prvním místě. Po celou dobu služby si udržuje skvělou fyzickou kondici. Je dlouholetým trenérem sportovního družstva reprezentujícího územní odbor Tábor v požárním sportu. Slušnost, zdvořilost, příkladné dodržování služební kázně a kvalitně odvedená práce bez ohledu na osobní volno, to je to, co nejlépe charakterizuje jeho postoj k výkonu služby. Svým výkonem služby u sboru je vzorem pro ostatní kolegy.
V současném funkčním zařazení vrchní inspektor – velitel čety uplatňuje svoji přirozenou autoritu a organizační schopnosti. Po celou dobu výkonu služby dosahuje velmi dobrých výsledků a aktivně přistupuje k plnění zadaných úkolů.

Čestná medaile

Generální ředitel HZS ČR generálporučík Vladimír Vlček ocenil i jihočeské hasiče. Patří mezi ně i Jozef Fedorčák, Lubomír Bureš.Jozef Fedorčák (vlevo).Zdroj: MV-GŘ HZS ČRPlk. Ing. Jozef Fedorčák je příslušníkem profesionálního sboru od roku 1985. Postupem let se díky svým přirozeným předpokladům, vlastním zájmem o hasičinu a pílí vypracoval na pozici krajského ředitele HaZZ Košického kraje, kterou zastává od roku 2008 dodnes. Jozef Fedorčák je již po několik desetiletí klíčovou osobností košického profesionálního sboru. Patří jednoznačně k nejzkušenějším příslušníkům, jehož odbornost se prolíná napříč všemi úseky. Vyniká schopností a odvahou rozhodnout i na strategické úrovni, je znám svým mimořádným pracovním nasazením. Jeho věhlas nekončí na hranicích kraje, je uznávaným odborníkem v rámci celého HaZZ Slovenské republiky. Stojí za mnoha realizovanými projekty, od budování stanic a nákupu mobilní požární techniky až po modernizaci vybavení, výstroje či informačních technologií. Své znalosti, bohaté zkušenosti a neposlední řadě i osobnostní vlastnosti uplatňuje nejen na strategické a manažerské úrovni, ale také přímo v místech mimořádných událostí. Aktivně se podílí na vedení a koordinaci složitých či dlouhotrvajících zásahů, bezprostředně řeší mimořádné události a krizové situace ve spolupráci se samosprávou okresů a kraje. Jako jeden z příkladů zmiňme řešení uprchlické krize v letošním roce, kdy Jozef Fedorčák byl jedním z hlavních koordinátorů na slovensko-ukrajinské hranici.

Generální ředitel HZS ČR generálporučík Vladimír Vlček ocenil i jihočeské hasiče. Patří mezi ně i Jozef Fedorčák, Lubomír Bureš. Lubomír Bureš (druhý zleva).Zdroj: MV-GŘ HZS ČRPlk. Ing. Lubomír Bureš nastoupil k profesionálnímu sboru na jihu Čech po vystudování Vysoké školy báňské v Ostravě a již od prvních let bylo jasné, že sbor získal osobnost, která je pro hasičinu zapálená. Lubomír Bureš již od začátku své hasičské kariéry projevoval pro práci u sboru své přirozené předpoklady a postupně se svoji pílí a snahou se neustále zdokonalovat vypracoval do vedoucích pozic. Dlouhá léta zastával funkci náměstka ředitele pro integrovaný záchranný systém a operační řízení, v roce 2006 byl pak jmenován do funkce krajského ředitele, kterou ukončil ke dni 30. června 2022.
Lubomír Bureš patřil k nejzkušenějším příslušníkům u jihočeského sboru a jeho odbornost, která se prolínala napříč všemi úseky, byla uznávaná i v rámci celého HZS ČR. Vynikal přehledem o veškerém dění, schopností a odvahou rozhodnout i strategické úrovni a mimořádným pracovním nasazením.
Dlouhá léta byl klíčovou osobností jihočeského sboru. Jako náměstek a následně ředitel sboru stál za mnoha realizovanými projekty, ať už se jednalo o nákupy mobilní požární techniky, výstavby nových stanic na území Jihočeského kraje či investic do modernizace komunikačních a informačních technologií. Zmiňme například vybudování krajského Operačního a informačního střediska HZS Jihočeského kraje včetně zavedení tísňové linky 112 či výstavbu několika nových budov na stanici v Českých Budějovicích. Bez jeho neutuchajícího entuziazmu by vybavení a zázemí jihočeských profesionálních hasičů nebyly na tak vysoké úrovni.
Svoje znalosti, zkušenosti a v neposlední řadě i osobnostní vlastnosti uplatňoval i ve funkci řídícího důstojníka, kdy se podílel na vedení a koordinaci celé řady složitých či dlouhotrvajících zásahů. Aktivně zasahoval při řešení mimořádných a krizových situací, a to nejen jako řídící důstojník, vedoucí štábu HZS Jihočeského kraje, ale současně také člen Bezpečnostní rady kraje. Svým podílem vždy výraznou měrou přispěl ke zdárnému postupu a řešení vzniklých situací.  Zdroj medailonků: HZS JČ