Postupně předával své kompetence v netřebickém zemědělském družstvu, kde až do doby, než se stal starostou Kaplice, vykonával funkci předsedy. A zároveň se zabydloval ve své kanceláři na kaplické radnici.

Ač dosud nemá zkušenosti s prací starosty, zdá se, že na počátku čtyřletého volebního období stojí s jasnou vizí. „Starosta města velikosti Kaplice, to není politická, ale řídicí funkce. Politikaření musí stranou, je třeba pracovat,“ říká Pavel Talíř.

Jak se vám sedí ve starostenském křesle?

Dobře, i když zatím se v nové funkci stále rozkoukávám. Snažím se vysledovat, jak vše funguje, pochopit chod městského úřadu v souvislostech. Osvojuji si jednací řád městské rady a zastupitelstva, zjišťuji, co vše patří do mých pravomocí, a postupně si utvářím obrázek o tom, co funkce starosty vlastně obnáší.

Kdo vám byl v začátcích nejvíce nápomocen?

Na samém počátku mi pomocnou ruku podal bývalý starosta města Ferdinand Jiskra. Dosud se radím s místostarostou Josefem Kalošem, tajemníkem úřadu Václavem Malíkem i svou sekretářkou Boženou Sladovou. To jsou moji nejbližší spolupracovníci, kteří mě do nové funkce uvedli a říkají mi, co a jak funguje.

Uměl jste si ještě v době konání komunálních voleb představit, že za pár dnů nato získáte post starosty?

Neuměl jsem si to představit ani ve chvíli, kdy jsem starostou zvolen byl. A nedocházelo mi to ještě celý týden po ustavujícím zasedání zastupitelstva. Pořád jsem o tom přemýšlel a postupně mi docházelo, jak velkou zodpovědnost jsem na sebe vzal. Něco jiného je být předsedou družstva, starostou menší obce, anebo města s rozšířenou působností. Musel jsem se tedy vzpamatovat, začít se chovat pragmaticky a hledět dopředu.

Jaké byly vaše první dny v nové funkci? Co už jste musel řešit?

Hned v prvních dnech po mém zvolení jsme si sedli s bývalým starostou Ferdinandem Jiskrou a procházeli jsme věci, které se týkají předání úřadu. Také jsme museli řešit jednu z nejdůležitějších věcí pro město, a to je příprava rozpočtu na příští rok. S tím bylo spojené i vyjednávání o cenách vodného a stočného na rok 2011.

Také už dorazily některé stížnosti obyvatel města, které se vesměs týkaly nepřiměřené hlučnosti nového diskoklubu v Omlenické ulici. Se stížnostmi na toto téma se na mě obrátili dokonce i účastníci svatebního obřadu, na který jsem se byl nedávno podívat. Oddávání, to je totiž další povinnost, která mě čeká. Ale zpátky k oněm stížnostem - rozhodně je budeme řešit v rámci zákonných a právních možností, které se městu v tomto směru nabízejí.

Těšíte se, až povedete první zasedání zastupitelstva? Připravujete se nějak?

Zatím jsme měli jen první pracovní jednání, kde jsme se věnovali rozpočtu města na příští rok. Pověstný křest ohněm jsem si tedy odbyl pouze v kruhu zastupitelů. První veřejné zasedání zastupitelstva se uskuteční 20. prosince. Uvidím, jak vše bude probíhat. Z řízení jednání ale obavy nemám, mám zkušenosti s vedením podniku i řízením zasedání představenstva družstva. Byť bylo devítičlenné a zastupitelstvo má jedenadvacet členů, takový rozdíl to zřejmě nebude. Je to o míře diplomacie, demokracie a zodpovědnosti.

Lze s novým vedením města očekávat personální změny na radnici, případně v organizacích zřizovaných či zakládaných městem?

Hovořit na toto téma je dost předčasné. Zásadní z mého pohledu je, aby úřad fungoval ku prospěchu města a jeho obyvatel. V tuto chvíli tedy nepředpokládám žádné personální změny, i když vím, že na výkon státní správy dostaneme příští rok podstatně méně peněz než v předchozích letech a takový výpadek příjmů bude město muset zasanovat z vlastního rozpočtu. Úředníků se totiž zbavovat nemůžeme, neboť objem administrativy stále narůstá. Co se týká organizací, jakými jsou školy, školky, kulturní a informační centrum, správa domů nebo technické služby, i v tomto případě ponecháváme personální obsazení prozatím beze změny. Prioritou je, aby všechny služby fungovaly pro občany co nejlépe.

Jak byste charakterizoval současnou Kaplici a její obyvatele?

Kaplici chápu jako bránu do Čech, bránu do Šumavy i Novohradských hor. I z této základní teze bychom měli vycházet při koncipování dalšího rozvoje města. Podívám-li se na Kaplici z hlediska zaměstnanosti, po některých firmách, které přesunuly svůj provoz jinam anebo jej zcela ukončily, zůstaly desítky lidí bez práce. Ty se ale částečně daří zaměstnávat v dalších společnostech, i těch nově vznikajících, což je potěšitelné.

Zaměřím-li se na obyvatele města, pak u nich postrádám větší patriotismus. Přestože od konce druhé světové války uplynulo již pětašedesát let, myslím, že si s sebou neustále neseme dědictví poválečného vystěhování a nového osídlení tohoto území. Pořád nevnímám Kaplici natolik ukotvenou, jako je tomu například v sousedním rakouském Freistadtu. Chtěl bych, aby místní obyvatelé ke Kaplici přistupovali jako ke svému městu a byli na ně hrdí.

Jedním z hlavních problémů Kaplice je prostituce. Ve volebním programu KDU-ČSL, za níž jste kandidoval do zastupitelstva, stojí, že prosadíte odstranění prostituce a všech negativních jevů z veřejných prostranství. Jak toho chcete docílit?

Co se týká zákonných prostředků, moc jich v boji proti prostituci k dispozici nemáme. Nedá se proto dělat nic jiného, než lépe koordinovat práci státní a městské policie, a znepříjemňovat tak prostitutkám jejich „živnost“ na území města. Je třeba si přiznat, že Kaplice je posledním městem, kde se prostituce provozuje takto volně. S tímto nejstarším řemeslem se podařilo zatočit například městům na severu Čech. A právě tam bychom se měli inspirovat.

Jaké budou první konkrétní kroky, které v tomto směru podniknete?

Až se na radnici pevně usadím, vyvolám jednání se státní policií, i když vím, že její stavy nejsou zcela naplněny. Ale koordinovat postup státní a městské policie je základ dalšího snažení v tomto směru.

Voličům jste rovněž slibovali, že chcete lépe naslouchat názorům občanů, jejich připomínek a rad. Jak to bude vypadat v praxi?

Uvažuji o změně internetových stránek města, zejména diskusního fóra. To musí být více otevřené. Je třeba, aby se do této diskuse zapojilo více lidí, a nevyměňovalo si zde názory deset uživatelů, kteří se sice podepisují různými přezdívkami, ale podle jejich rétoriky lze vysledovat, že jsou to stále titíž lidé. I proto jsou webové stránky města z mého pohledu nefunkční. Je třeba jiným způsobem nastavit diskusní panel, aby měl nějaký smysl.

Občané se na mě mohou obrátit i prostřednictvím e-mailu. I když tento způsob komunikace nemám moc rád, chápu, že je to fenomén. Přednost dávám osobnímu kontaktu, například když jdu po městě, lidé mě mohou zastavit. Každý tedy má možnost mě vyhledat, každému se budu snažit věnovat čas podle svých možností.

Jaká bude Kaplice za další čtyři roky? Co se za tu dobu změní?

Doufám, že se nám podaří dotáhnout do konce projekty, které již byly naplánovány. Mezi nimi vidím jako jeden z hlavních rekonstrukci centrální části náměstí. Samozřejmostí je také pokračování oprav silnic a chodníků, ale i kulturních zařízení. Bohužel, hned při svém zvolení jsem se dozvěděl, že projekty za několik desítek milionů korun, které jsme již měli připravené k realizaci, nebyly podpořeny dotacemi z Regionálního operačního programu, ač byly městu původně přislíbeny.

To významně ovlivnilo a do budoucna ještě ovlivní rozpočet města, neboť jeden z těchto projektů, a sice rekonstrukci Pobřežní ulice, jsme již zrealizovali. Ale jistě budeme brát v potaz i připomínky občanů, kterých se snad díky větší otevřenosti radnice vůči obyvatelům města, což jsem si vytkl jako jeden ze svých hlavních cílů, sejde dostatek. I s přihlédnutím k těmto podnětům budeme moci město posouvat dál. Byl bych rád, kdyby byli občané spokojenější než dosud, i když jsem si vědom toho, že není na světě člověk ten, aby zavděčil se lidem všem.

Jaký je váš názor na následující, dle mého soudu problematická místa ve městě?

Kino: To je veliký oříšek. Například v sousedním Velešíně je kino špičkové úrovně, ale nejsem si jist, zda někdy budeme mít tolik financí, abychom je přestavěli do stejné podoby. Nicméně řešení, co s kinem dál, nemůžeme odkládat. Více by nám snad mohla napovědět jakási studie využitelnosti tohoto objektu. Osobně si myslím, že by se kino mohlo stát jakýmsi filmovým klubem pro náročnějšího diváka. Programová skladba by však musela být taková, aby si na své postupně přišel každý. Kultura by se v tomto objektu měla odehrávat v komornější, avšak rozmanitější formě. Kino by mělo sloužit nejen k promítání, ale i ke spolkové činnosti.

Koupaliště: Dlouho jsme usilovali o vybudování krytého bazénu, ale tento záměr je nad naše finanční možnosti. A tak je třeba zrekonstruovat alespoň areál letního koupaliště, aby se stal nejen důstojným stánkem pro letní osvěžení, ale zároveň vhodným doplňkem nabídky ostatních sportovních areálů v Kaplici.

Bývalý pivovar na Bělidle: Do tohoto objektu už město s využitím dotačních zdrojů investovalo nemalé prostředky. Ale aby mohl být bývalý pivovar využíván pro stanovený účel, tedy jako turisticko-sportovní zázemí, je třeba do něj investovat ještě minimálně 65 milionů korun. Jako nejvhodnější tak vidím projekt na bázi PPP, tedy partnerství veřejného a soukromého sektoru. S využitím privátního kapitálu by se nám mohlo podařit tento historický skvost Kaplice přivést zpátky k životu. Jeho prodej vylučuji, neboť v takovém případě by město muselo vracet všechny dotační peníze, které už byly na záchranu objektu využity.

Autobusové nádraží: Revitalizace tohoto prostranství je nevyhnutelná. Některé studie na přeměnu nádraží již byly zpracovány, před započetím rekonstrukce však bude třeba ještě vytvořit smysluplný projekt dopravní obslužnosti Kaplicka, který v tuto chvíli chybí. Ve své nové podobě bude nádraží zřejmě dál stát na současném místě, byť je to prakticky v centru města. I kdybychom totiž tento areál vymístili někam na okraj Kaplice k silnici E 55, autobusy budou městem projíždět dále – zejména ty, které směřují na Malonty, případně Benešov nad Černou.

Nebojíte se, že vás politika zkazí?

Ve městě velikosti Kaplice není práce starosty o politice, člověk tu nepodléhá žádným velkým politickým rozhodnutím. Je to spíše řídicí funkce. Politikaření tady ani není možné. Všichni, kdo jsme v zastupitelstvu, musíme napříč stranickým spektrem táhnout za jeden provaz, abychom Kaplici vynesli na určitou úroveň.