Od 5. do 7. května ústup německých vojsk směrem západním, zapsal kdosi 5. 5. 1945 do kroniky obce Omlenice. To je prvníz listů původní kroniky, která kamsi zmizela. Několik jejích listů ale v pátek pověsil starosta na web obce. Listů, které se u kohosi zachovaly.

„Před rokem mi je přinesl Václav Mikeš, starousedlíkz osady Výnězda,“ líčil starosta Karel Holub, jak obec k listům kroniky z roku 1945 přišla. „Jsou tam zajímavé podrobnosti z událostí květnových dnů. A zajímavé je i jejich srovnání se zápisy kroniky nové, která se začala psát v roce 1960 a v níž se historie zpětně dopisovala. Ovšem v duchu požadavků té doby.“ „Osmého května přijel první vůz americké armády,“ líčil kronikář v roce 1945.

„Po zjištění demarkační čáry, kterou představovala železnice České Budějovice – Horní Dvořiště, opustili obec.
9.5. Předání staničního úřadu Československým státním drahám. Při předávání úřadu byla vztyčena československá státní vlajka a zazpívány státní hymny. Předávání úřadu se zúčastnili tři Češi zde žijící. Prvním přednostou staničního úřadu byl jmenován p. J. Panoch,“ pokračoval zapisovatel.

„Je to jenom úvod té staré původní kroniky,“ říká Václav Mikeš z Výnězdy, jehož rod žije v osadě už od roku 1914. „Myslím, že mi to někdo poslal počítačem, už nevím, kdo. Nejspíš někdo z okolí, kdo také sbírá staré záznamy a zajímá se o minulost. Víc toho však z kroniky neměl, jenom ten začátek.“

Stavení ve Výnězdě koupil děda Václava Mikeše ještě za Rakousko-Uherska. Václavovi rodiče tam tedy prožili první republiku a 2. světovou válku. „Tady vedle nás bydleli Hauserů, to byl můj strejda. Byl to sudetský Němec, ale jeho manželka Češka, tátova sestra, takže náš rod odsud nevyhnali. To je ale povídání na dlouhé lokte,“ vyprávěl Václav Mikeš. „Tady byla v roce 1945 po trať americká zóna. U Soudkovce, jak byly bývalé lázničky, měli nějaký štáb. Táta vyprávěl, když šel jako předseda místní správní komise vytvořené ze starousedlíků vyřídit něco dolů do Kaplice, kde byl okres, že nahoře byl Američan a dole z druhé strany mostu Rus.“

Otce Jakuba Mikeše zachovalé listy ze staré kroniky také zmiňují.

Z původní kroniky:
10.5. V 10 hodin byla Kaplice obsazena Rudou armádou. Téhož dne obsazuje 26. americká dělostřelecká divize obec Omlenici a staví hlídky po demarkační čáře.
4.6. Americký velitel posádky jmenuje ze zde sídlících Čechů místní správní komisi. Jejím předsedou byl ustanoven Jakub Mikeš, rolník ve Výnězdě, a místopředsedou Jan Švagr, domkář v Omlenicích. Rovněž dochází k přebírání obecní pokladny od bývalého německého obecního úřadu.
Poté do oblasti postupně přicházejí první dosídlenci.