Téma 325 milionů korun určených na znovuzrození a opravy českokrumlovských klášterů je stále žhavé a poměrně ostře rozděluje místní politiky. A nejen ty. Řada lidí se shoduje v názoru, že reálné jsou zřejmě pouze dvě cesty, jak problém řešit.

Tou první jsou opravy prostřednictvím projektu spojeného s dotací ve výši 325 milionů korun, druhá pak objekty prodat. Jaká je situace nyní, těsně před volbami, kdy dosluhující zastupitelstvo některé důležité kroky neodsouhlasilo, a co udělá zastupitelstvo nové? To je zatím velkou neznámou.

„My nejsme principiálně proti dotaci, ale proti tomu, jak to celé funguje nyní,“ řekl v pondělí radní Zbyněk Toman (ODS). Strana, jíž je členem, totiž na posledním zasedání zastupitelstva společně s KSČM hlasovala proti převedení majetku z Českokrumlovského rozvojového fondu na město.

Tím se podle některých názorů situace zkomplikovala. Toman je ovšem opačného názoru. „Projekt byl už od začátku ve skluzu, a to hlavně kvůli nečinnosti. Otázka převodu sice není vyřešena, ale rozběhla se už výběrová řízení,“ řekl Zbyněk Toman.

Vydatně se tím mírní slova starosty Luboše Jedličky ze stejné strany, který prohlásil mimo jiné i to, že projekt nepřinese občanům města nic. „Naopak. Přinese opravený majetek v hodnotě několika stovek milionů korun do základního jmění města,“ namítá například Jan Vozábal, ředitel Městského divadla.

Projekt také podle Jana Vozábala přivede do areálu nové studenty dvou oborů Střední uměleckoprůmyslové školy svaté Anežky České, přinese nové kulturní a vzdělávací aktivity pro návštěvníky, ale i občany města, nová pracovní místa a příležitosti pro místní.

„A také pochopitelně využití významné kulturní památky, které bude tuto památku respektovat a nebudeme se za ně muset stydět,“ shrnul Jan Vozábal.

Jak se na problématiku dotace dívají lídři jednotlivých stran a sdružení těsně před volbami?

Dalibor Carda - ČSSD

Nevyužít dotace na revitalizaci kláštera považuji za velmi špatný krok. Je to historická budova v centru města a pokud nám bude padat taková památka na hlavu, stejně to bude na městu. Podle mého názoru je třeba zajistit co nejlépe využití dotace.

Nedopustit jakékoliv problémy s čerpáním dotace a v průběhu rekonstrukce se velmi dopodrobna věnovat budoucímu využití ke snížení budoucích nákladů na provoz.

Případné překážky pro nevyužití dotace je znevážení práce velké skupiny lidí. To nemám rád. Jsem tedy pro co nejlepší využití oněch 330 milionů korun.

Petr Šandera - KSČM

V podobě, v jaké byl projekt připraven a prosazen, jsem zásadně proti.

Hodnotím ho jako nedostatečně věcně vyargumentovaný a odbornou veřejností zpochybňovaný projekt především profitu zainteresovaných veřejně činných osob a státních úředníků – bez ohledu na závažná, dlouhodobá rizika pro město.

Mou nedůvěru a obezřetnost posiluje i skutečnost, že v jeho čele figurují neúspěšní podnikatelé, dlužníci města, lidé v minulosti vyšetřovaní za čachry s majetkem města.

Řešením je na kláštery nezapomenout, nechat je v popředí městských témat. Jejich rekonstrukci či revitalizaci nespojovat pouze s jednou generací politiků a úředníků, snažící se zúročit své letité vzájemné vazby nesporně ke svému prospěchu.

Dát šanci nově se formující samosprávě města, zahájit otevřenější veřejnou diskusi, více vnímat stanoviska a názory odborné veřejnosti.

Miroslav Černý - SPOZ

Město bohužel promarnilo minulý půlrok a svou nečinností přijetí dotace vážně ohrozilo.

Považujeme za nutné, podepsanou dotaci přijmout a máme připravenu podrobnou koncepci jejího dalšího využití, na kterém jsme připraveni spolupracovat s ostatními subjekty.

Jsme si plně vědomi, že se podobná příležitost nebude v dohledné době opakovat a je nezbytné ji zodpovědně využít. Pokud budeme mít možnost se na řešení podílet, bude řešení tohoto problému jednou z našich priorit.

Petr Kubal - ODS

V zásadě jsem pro jakoukoliv dotaci, kterou město může získat, je jen na nás jestli jsme schopni ji využít, či nikoliv. Cílem ODS Český Krumlov je posoudit, zda jsme schopni tento projekt úspěšně dotáhnout do konce. V opačném případě, dokud nevznikly příliš vysoké náklady, tento projekt zastavit.

Tomáš Zunt - Kandidát za TOP 09

Jednoznačně pro. Nechat ležet ladem více než 300 milionů korun, které mohou přijít do Krumlova? Ve fázi, kdy je dotace již schválena, je nesmyslné uvažovat o tom, že by město v projektu nepokračovalo. Z rozpočtu měst či z běžných dotací nic obdobného financovat nelze.

Přístup části zastupitelů a starosty města, kteří se k již schválenému projektu staví odmítavě, dokládá jejich nedostatečné kompetence k vedení města. Starosta města za ODS jde navíc svými vyjádřeními proti rozhodnutí zastupitelstva, které projekt schválilo, což mu ze zákona o obcích vůbec nepřísluší.

Jediný možný přístup k již schválené dotaci je odpovědně pracovat na tom, aby projekt revitalizace areálu klášterů byl úspěšně započat i dokončen.

Profesionální management musí být schopen projekt „uhlídat“ a musí být schopen i naprosto minimalizovat případná rizika, která jsou vždy s takovýmto velkým projektem spojena. Zastupitelstvo musí umět management projektu kontrolovat.

Dana Kuchtová - Zelení a Nezávislí

Prioritou pro příští zastupitelstvo bude to, aby se situace uklidnila, aby došlo k tomu, že se zastupitelé dohodnou a převedou majetek z Rozvojového fondu na město. Důležité je, aby byl ustanoven monitorovací výbor, jehož smyslem by měla být občansko-politická kontrola nad projektem.

Lidé v něm by měli být zástupci politických stran nebo všeobecně uznávané osobnosti, lidé, kteřé budou zárukou toho, že projekt poběží bez korupce, budou se plnit termíny a budou se případné problémy nebo chyby řešit.

Miroslav Máče – Kandidát Sportovci pro Krumlov

Není problém v tom, že bychom nestáli o dotaci a nechtěli opravit kláštery. Dal jsem pozměňovací návrh, abychom nechali rozhodnutí na novém zastupitelstvu.

Místostarostka Jitka Zikmundová (Město pro všechny – SNK – ED) a radní Jan Vondrouš (KDU – ČSL) své názory a další informace chtějí zveřejnit na tiskové konferenci, kterou svolávají na středu.

Divadlo v principu nesmí vytvářet zisk

Právě Městské divadlo garantuje nejrozsáhlejší partnerský program, který se v opravených prostorách kláštera bude odehrávat. A právě také z toho pramení i některé obavy, že při nutnosti udržení nevýdělečného záměru prvních pěti let projektu, bude muset město Český Krumlov posílat značnou sumu peněz každoročně tímto směrem.

Na zajištění činnosti divadla je zpracován provozní rozpočet.

„Tento rozpočet je vyrovnaný a nulový, veškeré činnosti projektu musí být neziskové, nesmí tvořit zisk,“ vysvětluje Jan Vozábal. „V případě ztráty, tedy v realitě let 2014-2019, pak nemá Městské divadlo Český Krumlov žádnou možnost tuto ztrátu krýt. Jako nezisková společnost totiž nemůže tvořit žádné rezervy, kromě rezervního fondu, do kterého se převádí zisk příslušného účetního období. Ale jak bylo řečeno, v rámci projektu nesmí partner zisk generovat. Zisk ve významné výši generovaný v činnostech jiných by zřejmě skončil jako vratka provozní dotace na program divadla městu Český Krumlov,“ shrnul ředitel složitou tématiku.

Proč tedy není projekt koncipován jako výdělečný?

Pro úplnost je nutno dodat, že podle metodika projektu IOP i metodiky Ministerstva kultury nesmí být partnerem projektu IOP Revitalizace klášterů podnikatelský subjekt. Takový subjekt by jistě mohl mít i vlastní zdroje ke krytí ztráty.

To je tedy důvod, který vedl správní radu Městského divadla Český Krumlov k požadavku na garanci krytí případné ztráty městem Český Krumlov. To však neznamená, že ztrátový provoz je samozřejmostí. Dle zpracovaného provozního rozpočtu je vyrovnaný a nulový. „Správní rada i vedení Městského divadla však považuje za zodpovědné na případná rizika upozornit předem a jako zodpovědně hospodařící subjekt vést debatu o rizicích již od začátku svého vstupu do projektu,“ shrnul ředitel Vozábal.