Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

V dalším dokladu se uvádí, že ves Predol /Přídolí/ patří Vítkovi, nobili viro z Čech /rok 1231/ a téhož roku bylo určeno Přídolí za ležení pasovských vojsk.

V té době stával na vrchu Strážném dřevěný hrádek ku strážným účelům. Byl majetkem Vítkovců, jejichž jedna větev, mající ve znaku šípkovou pětilistou růži v barvě zelené, si v polovině XIII. stol. rovněž založila hrad v Grumbenove /Český Krumlov/. Rovněž se roku 1231 Přídolí stává důležitou obchodní stanicí a je zde založen i solný sklad.

Dle zápisu z farní pamětní knihy byla r. 1259 přídolská fara s kostelem a pozemky darována nově založenému klášteru Vyšebrodskému, v jehož držení zůstává až do roku 1848.

V období obou světových válek žilo v Přídolí převážně německé obyvatelstvo. Například počátek I. světové války uvítalo německé obyvatelstvo s nadšením. Jak uvádí tehdejší přídolský kronikář Hossinger, po prohraných bitvách v Srbsku, Galicii a u Přemyslu nadšení značně upadlo, neboť všichni zbraně schopní lidé museli narukovat. K tomu byly prováděny stálé rekvizice potravin pro armádu a městské obyvatelstvo.

Rok 1938 byl od počátku ve znamení značného šovinistického tlaku Henleinovských příslušniků SDP proti republice a českému obyvatelstvu. V Přídolí měla Sudetoněmecká partaj drtivou většinu svých příslušníků, kteří se horlivě zúčastňovali všech provokačních akcí, které tato strana plánovitě organizovala. Po připojení Rakouska k Hitlerově třetí říši se celková politická situace v celém pohraničí, i v Přídolí, stále zostřovala. Rozhodnutí začlenit takzvané Sudetské území do Velkoněmecké říše němečtí občané Přídolí uvítali a 30. září 1938 zhanobili československé státní symboly, které položili k pranýři. Přídolí bylo oficielně obsazeno německým vojskem dne 8. října 1938. Z období okupace není dochováno více písemných zpráv, včetně původní kroniky, která se údajně v roce 1945 ztratila. Je však známo, že počáteční nadšení z připojení k Německu se postupně vytrácelo, neboť dle církevních matričních zápisů bylo evidováno třicetsedm padlých německých osadníků, kteří zahynuli při válečných taženích Hitlerových vojsk. Rovněž po hospodářské stránce došlo k velikému úpadku Přídolí, jak v obdělávání pozemků, tak v celkové údržbě budov, které za toto období značně zchátraly. Dne 8. května 1945 přijela do Českého Krumlova i do Přídolí osvobozenecká vojska 104. pluku, 26. divize US ARMY, pod velením generála Rosse a Paula.

Po válce v roce 1946 museli téměř všichni obyvatelé německé národnosti opustit své domovy v rámci odsunu. Obyvatelstvo Přídolí se tak po válce výrazně vyměnilo.

Od roku 2009 je Přídolí opět městysem a k 1.1. 2019 tam žilo 710 obyvatel. Přídolí má třináct osad - Dubová, Machovice, Osek, Práčov, Sedlice, Silniční Domky, Spolí, Všeměry, Suchý Dvůr, Brusnické Chalupy, Záhořánky, Záluží a Zátes.