Era přispěje v každém regionu celkem 115 000 korunami. Projekt, který získá od svých dárců nejvíce peněz, dostane grant 50 000 korun, druhý 
40 000 a třetí 25 000 korun. Tedy všechny projekty, které byly vybrány, získají peníze ke své realizaci. Máte chuť přispět na dobrou věc? Informujte se na www.erapomaharegionum.cz.

Asociace pomáhající lidem s autismem

Projekt „Modrá planeta": Didaktická místnost pro rozvoj dětí
s autismem
Realizace projektu vyplývá z nutnosti oddělit prostory kancelářské a nácvikové a získat místnost pro pořádání kurzů pro veřejnost. Tato potřeba vyplývá ze stále rostoucího počtu klientů, jimž jsou poskytovány služby organizace. Novou místnost s interaktivní tabulí získala společnost za podpory města Tábor. Asociace žádá o finanční podporu na materiálové vybavení místnosti. Cílem organizace je umožnit dětem s poruchou autistického spektra získávat rozvojové dovednosti potřebné pro „bytí" v běžném životě (jemná i hrubá motorika, komunikace, sebeovládání, socializace…) a mít možnost v příjemném prostředí vzdělávat, komunikovat a setkávat se 
s osobami pečujícími o děti s PAS. Cílovou skupinou jsou děti se zdravotním postižením, které mají diagnostikovánu poruchu autistického spektra.
APLA JČ, o. s., eviduje a pracuje se 137 klienty s poruchou autistického spektra.

Kaňka, o. p. s.

Projekt: Odstranění bariér ve třech vchodech do pavilonů Centra Kaňka v Táboře – vybudování nájezdových ramp a pořízení automaticky otevíraných dveří pro vozíčkáře a ostatní děti s postižením, které 
s rodiči denně docházejí do centra.
Kaňka, o. p. s., poskytuje pod jednou střechou v Centru Kaňka obecně prospěšné služby v oblasti výchovy, vzdělávání, péče o děti předškolního a školního věku a poskytování sociálních služeb pro děti a mládež a dospělé osoby s postižením z Tábora a okolí. Poskytuje sociální služby Raná péče, Osobní asistence a Denní stacionáře a poskytuje vzdělávání v mateřské škole, základní škole a základní škole speciální. Během 11 let činnosti společnosti počet klientů dosáhl současných 80, počet dětí navštěvující volnočasové aktivity je ročně kolem 280. Všechny tyto činnosti probíhají pod jednou střechou, jsou propojené a navazují na sebe. Pilířem péče v Kaňce, 
o. p. s., je ucelený program sedmi terapií, které klienti využívají pravidelně během každodenního pobytu, nebo dochází ambulantně.

Proutek, občanské sdružení

Projekt: Vybavení pro chráněnou dílnu v Plasné
Projekt je zaměřen na rozšíření vybavení chráněné dílny, aby byla posílena její konkurenceschopnost. K tomu chráněná dílna potřebuje šicí a vyšívací stroj k šití medvídků, polštářků a větších výrobků. Krampl je stroj
na česání ovčí vlny, který zatím ve vybavení chráněné dílny chybí. Výrobky 
z ovčí vlny jsou významným sortimentem chráněné dílny v Plasné, podtrhují její originalitu a zvyšují konkurenceschopnost. Chráněná dílna Proutek 
v Plasné nabízí zaměstnání dospělým lidem s mentálním postižením, kteří nemohou pracovat na běžném trhu práce, a tím přispívá k jejich začlenění do společnosti. Lidé s mentálním handicapem pracují v dílně na základě platné pracovní smlouvy dle zákoníku práce a za svou práci pobírají mzdu. 
V zaměstnání si s pomocí týmu mistrů osvojují řadu řemeslných i sociálních dovedností, které jim umožňují žít důstojným životem dospělého člověka. Cílem projektu je získat finanční prostředky na vybavení chráněné dílny 
v Plasné.