Tisková zpráva uvádí, že rozšíření silnice by přineslo nárůst dopravy v této přírodně hodnotné oblasti. Ta by podle podmínek stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) neměla překročit průměrně 300 aut za den. Této intenzity ale zřejmě již dosahuje, což potvrdilo sčítání provedené ale v období proticovidových uzávěr a útlumu dopravy. Soud potvrdil, že pro kvalifikované rozhodnutí neexistuje relevantní měření současné skutečné dopravní zátěže.


Nahrává se anketa ...

Soud připomněl, že již rozsudek Nejvyššího správního soudu z února 2020, který zrušil dřívější rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, požadoval, aby Správa NP Šumava provedla důkazy, které aktualizují odhady dopadu provozu na silnici po její rekonstrukci. Věc se tak opět vrací ministerstvu k dalšímu řízení.

Ekologické organizace žádají, aby byly dodržovány podmínky stanoviska EIA. To již v roce 2011 mj. stanovilo, aby z důvodu omezení rizika střetů s migrujícími živočichy a snížení hladiny rušení (zejména losa evropského, rysa ostrovida, vlka obecného, bobra evropského, vydry říční, chřástala polního a netopýry) byl v úseku státní hranice - Přední Zvonková uplatněn zákaz vjezdu motorových vozidel bez zvláštního povolení v době mezi 22. a 6. hodinou. Doprava by také neměla překračovat průměrnou intenzitu 300 vozidel denně. Takové opatření spolu se snížením rychlosti zároveň přispěje k větší bezpečnosti pro pěší turisty a cyklisty.

„Chabé podklady a švejkování úřadů povolování záměru neurychlilo. S takovýmto přístupem se z celého procesu stává nekonečný příběh. Tristní je, že se ignorují i závěry z posouzení vlivů na životní prostředí, ačkoliv platnost stanoviska si sám Jihočeský kraj nechal svým krajským úřadem opakovaně prodloužit,“ říká k rozsudku právní zástupce Hnutí DUHA JUDr. Jaromír Kyzour.

Hnutí DUHA a další místní organizace dlouhodobě prosazují variantu opravy stávající silnice zejména v úseku mezi Bližší Lhotou a Přední Zvonkovou nanejvýš s vytvořením výhyben tak, jak tomu je v navazujícím úseku silnice mezi Přední Zvonkovou a státní hranicí. Kdyby Jihočeský kraj zarputile netrval na nevhodném rozšíření a zkapacitnění současné silnice, mohla být ta současná již dávno opravená.

Ekologické organizace také zásadně nesouhlasí s vybudováním obchvatu Bližší Lhoty s počtem 35 trvale žijících obyvatel. Stanovisko EIA přitom upozorňuje, že „Obchvat nebyl v původním zadání a zdůvodněn je zejména pro návaznost na vytvoření předmostí případného budoucího přemostění vodní nádrže. Tento záměr není v současné době v rámci projednávaných ZÚR Jč. kraje sledován mj. i z důvodu odmítnutí koncepce zvyšování zátěže území na pravém břehu Lipna. Z hlediska dopravního (bez realizace přemostění) nemá obchvat odůvodnění.“

Dalším kontroverzní součástí projektu je vybudování obchvatu Nové Pece volnou šumavskou krajinou vedle areálu prakticky nevyužitého dřevoskladu. Ekologické organizace jsou připravené souhlasit s obchvatem v případě, že povede přes tento cca 5 ha velký nevyužívaný brownfield (bývalý dřevosklad) s maximálním využitím tras stávajících komunikací. Sama Správa NP Šumava s přeložením silnice do dřevoskladu již souhlasila. Přesto Jihočeský kraj usiluje o zbytečné zaasfaltování okolní krajiny.

„Urputnost, se kterou Jihočeský kraj prosazuje nevhodné a nákladné rozšíření silnice na Zadní Zvonkovou, jakož i budování nesmyslných obchvatů ukazuje, že tady doopravdy nejde o zajištění pohodlnější dopravy pro cca 300 automobilů denně. Ve skutečnosti je rozšíření a zkapacitnění této komunikace klíčem pro umožnění developerské zástavby na pravém břehu Lipna, tak jako k tomu došlo na břehu levém. Navíc se tak děje za státní peníze,“ komentoval hlavní podstatu sporu Jaromír Bláha z Hnutí DUHA.

„S nedodržením podmínek stanovených při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) nebo automatickým prodlužováním stanoviska bez prověření nových podmínek se bohužel setkáváme i v jiných řízeních. Byli bychom velmi rádi, kdyby byl Jihočeský kraj při ochraně přírody důslednější a navíc neplýtval zbytečně penězi daňových poplatníků,“ dodává Pavla Setničková za Lipensko pro život.

Jaroslav Hamáček ze spolku Šumava domovem říká: „Řešení o která usiluje Jihočeský kraj v této části Lipenska dále zhoršují podmínky pro přežívání losa evropského. A proč jsou i v rozporu s územně plánovacími dokumenty pořizovanými krajem? Veřejné finance a energii úředníků věnované podpoře developmentu rekreačního bydlení a individuální automobilové dopravy bych jako volič ze Šumavy radši viděl vložené například do místní veřejné dopravy, která je zde dlouhodobě v tristním stavu.“

Ekologické organizace vyzývají Jihočeský kraj, aby začal respektovat podmínky stanoviska EIA a jednal o řešení, které na základě aktuálních poznatků umožní opravu silnice s minimalizací negativních dopadů na krásnou krajinu na pravém břehu Lipna.

TZ Hnutí DUHA