Jak stojí v závěru zjišťovacím řízení, předmětem záměru je rozšíření stávající technologie provozu zařízení Energobloku Domoradice o termické zpracování 80 kt/rok mechanicky upravených komunálních odpadů a dalších vhodných odpadů kategorie „O“, přičemž navržený fond pracovní doby 8000 hod/rok odpovídá cca 240 t termicky zpracovaných odpadů za den. Rozšíření výrobní kapacity bude navázáno na využití upravených převážně komunálních odpadů (dále jen „TAP“, tuhé alternativní palivo) od externího dodavatele. Stavba spalovny ze zákona podlého hodnocení posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

Obecní úřad Přísečná s komínem Energobloku v pozadí.
Starosta Přísečné Jiří Němeček k záměru spalovny: Přísečná se koupit nedá

Carthamus bude podle ministerstva dokumentaci muset v mnohém upravit. Má v ní zohlednit a vypořádat zejména všechny relevantní požadavky a připomínky z vyjádření, které mu byla doručeny. Dále pak má za úkol jednoznačně specifikovat charakter záměru a uvést podrobné informace ohledně druhu paliva (má jasně říct, jestli záměr předpokládá výhradní využití TAP, nebo jestli bude pálit i komunální odpad, popř. podrobně specifikovat druh odpadu podle katalogových čísel a uvést, odkud odpad pochází a jak ho bude zajišťovat).

Má také vysvětlit, proč chce provozovat kotel s uvedenou kapacitou, a zohlednit Studii proveditelnosti na energetické využívání komunálních odpadů v Jihočeském kraji po ukončení skládkování neupravených komunálních odpadů včetně stanovení potřebného počtu překladišť a Územní energetickou koncepci Jihočeského kraje na období let 2018– 2043 (ZDE).

Místostarosta Českého Krumlova Zbyněk Toman (ODS).
Místostarosta Krumlova: o záměru vybudovat spalovnu mi řekli před půl rokem

Dále má podrobněji odůvodnit vlivy záměru na ovzduší, veřejné zdraví, klima a vodu, jak ovlivní hluk a zápach, jak se dovážení odpadu projeví na stávajícím dopravním zatížením nebo jak se spalovna projeví v kumulaci s dalšími plánovanými a realizovanými záměry obdobného charakteru (ZEVO).

MŽP dále navrhlo, aby se palivo do Domorodic alespoň částečně vozilo po železnici. „V případě využití dopravy v rámci Tovární ulice je nezbytné: podrobně analyzovat stávající stav a vyhodnotit kumulaci dopravy s dalšími záměry; zohlednit z environmentálních hledisek možné negativní vlivy omezené plynulosti dopravy,“ píše se v závěru zjišťovacího řízení.

Hnutí Duha se záměrem nesouhlasí

Hnutí Duha podle svého vyjádření upozorňuje na produkci toxických a karcinogenních látek u spaloven odpadů a poukazuje na nebezpečnost dioxinů. Namítá ekonomické důsledky spalování odpadů pro obyvatelstvo (zvýšení poplatků za odpad) a v této souvislosti upozorňuje na hierarchii odpadového hospodářství i nezbytnost tlaku na materiálovou recyklaci. Kapacitu zařízení považuje za naddimenzovanou a škodlivou pro život obyvatel místních i ze vzdálenějších oblastí. V důsledku stanovené kapacity záměru projevuje obavy z dovozu odpadu z jiných krajů, případně i z jiných zemí, kde mají přísnější ochranu životního prostředí. Dále postrádá informace o využití železniční vlečky pro dopravu související se záměrem.

Energoblok v Domoradicích.
Carthamus: svážet odpad ze zahraničí nebudeme. A Přísečné nabídneme levný proud

Uvádí, že realizací záměru by došlo ke zhoršení životních podmínek pro lidi žijící v Tovární ulici, a to hlukem, prachem a exhalacemi z projíždějících aut. Rovněž upozorňuje na toxicitu strusky a popílku. Z hlediska umístění záměru závěrem poukazuje na velkoplošná i maloplošná chráněná území v místě a okolí záměru, která by byla umístěním spalovny odpadů poškozována.

Arnika upozorňuje, že odpady jsou fosilní palivo

Arnika podle závěru zjišťovacího řízení upozorňuje, že v rámci záměru je navržena náhrada fosilního paliva (hnědého uhlí) fosilním palivem (TAP s obsahem plastů), a to v situaci, kdy v roce 2021 ke spalování hnědého uhlí již nedocházelo a fosilní palivo tak již bylo nahrazeno. Požaduje doplnit informace o chemickém i materiálovém složení TAP a souladu paliva s ČSN EN 15358. V oznámení dále postrádá uvedení sledovaných ukazatelů v odpadních vodách a hmotnostní toky emisí zařízení do vody, přičemž považuje za nejasné, jakým způsobem se budou dané polutanty odstraňovat. Dále postrádá informace o produkci nepřímých emisí CO2, které jsou způsobeny nakládáním se vzniklými odpady (popel, zbytky po čištění spalin). Požaduje doplnit původ odebírané vody, zejména s ohledem na umístění záměru v ochranném pásmu vodního zdroje. Považuje za vhodné odběr vody zohlednit i v klimatické studii. Uvádí, že z důvodu naplnění kapacity již není žádné další zařízení ZEVO včetně spalování TAP zapotřebí.

Energoblok v Domoradicích.
Spalovna odpadu v Krumlově? V Domoradicích ho chtějí pálit 80 tisíc tun ročně

Obec Přísečná chce řešit hlavně zápach, hluk a dopravu

Obec Přísečná namítá nesprávné posouzení zápachu, přičemž v této souvislosti požaduje: popsat a zohlednit výsledky současného monitoringu zápachu; podrobně popsat všechny části provozu, ve kterých bude nakládáno se zdroji zápachu; podrobně popsat všechny otvory (okna, dveře) v těchto částech provozu, které by mohly být zdrojem úniku zápachu a stanovit podmínky pro manipulaci s těmito otvory (zajistit tyto otvory proti možnosti otvírání); podrobně popsat způsob výměny filtrů, doplňování aktivních chemických látek, které mají snižovat emise (včetně zápachu), včetně návrhu kontroly plnění těchto povinností. Dále namítá nesprávné posouzení vlivů na hlukovou zátěž a požaduje: před zpracováním dokumentace provést hlukové měření (konkrétní místa a čas budou konzultovány s obcí); před zpracováním dokumentace upřesnit plánované nové napojení ulice Tovární na silnici I/39; provést akustickou studii jako součást předložené dokumentace.

Krumlovský úřad chce vědět, odkud by šly odpady

Krumlovský odbor životního prostředí v oznámení postrádá informaci, v jakém množství by se komunální odpady získávaly, a především z jakých lokalit by se komunální odpad do spalovny dovážel. Z hlediska ochrany ovzduší uvádí, že je třeba zohlednit zvýšenou produkci znečišťujících látek v ovzduší nejen ze samotného provozu spalovny, ale také v důsledku zvýšení dopravní zátěže. V dokumentaci požaduje předložit návrh na provádění dobrovolného ekologického a imisního monitoringu dotčených lokalit. Především jde o místa potencionálně nejvíce ovlivněných obydlených lokalit (místa předpokládaného dopadu kouřové vlečky na zem/návětrné fasády vícepatrových budov), lokality výskytu ohrožených živočichů/rostlin apod. Zdroj: MŽP ČR, Odbor výkonu státní správy STŘED Oddělení České Budějovice

Přečtěte si všechna vyjádření, která k záměru spalovny na ministerstvo dorazila. V zákonné lhůtě se vyjádřila obec Přísečná, pět dotčených orgánů (Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích; Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice; Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Jižní Čechy, oddělení Správa CHKO Blanský les a Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví), tři zástupci dotčené veřejnosti (Hnutí DUHA, Místní skupina České Budějovice; ARNIKA - program Toxické látky a odpady a Strana zelených, ZO Český Krumlov) a jeden zástupce veřejnosti (Lira s.r.o.). Po lhůtě dle § 6 odst. 6 zákona zaslalo dále své vyjádření Město Český Krumlov a druhé upravené vyjádření Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí.