Krumlovský kotel na spalování odpadu by rozhodně nebyl žádný drobek. Celkem by měl by jen poloviční kapacitu než celé plánované ZEVO ve Vrátě (160 000 tun/rok), které už má souhlasné závazné stanovisko MŽP. Teď se v Energobloku v Domoradicích vyrábí teplo a elektrická energie z biomasy, je v něm také kotel na plyn a hnědé uhlí. 

Starosta Krumlova prý o oznámení od ministerstva nevěděl

Proti oznámenému záměru se jasně postavila Přísečná, v jejímž katastru spalovna stojí, a také krumlovští Zelení. Jak obec, tak Zelení stihli do 1. září, kdy čas na odeslání připomínek a doporučení ministerstvu vypršel, své výhrady odeslat. Vyjádřit se mohly také veřejnost, město Český Krumlov, Srnín či Jihočeský kraj. Starosta města Český Krumlov podle pondělních slov mluvčí (4. září) o záměru Carthamu vůbec nevěděl. Ministerstvo dopis, který byl určený pro samosprávu, tedy vedení města, na radnici poslala také. Vedení města veřejnost během srpna o záměru neinformovalo, a to ani na srpnovém zasedání zastupitelstva. Své vyjádření starosta poskytl Deníku v úterý

Starosta Českého Krumlova Alexandr Nogrády.
Starosta Krumlova: o spalovně jsem nevěděl, na projednání ale máme času dost

Odbor životního prostředí a zemědělství, coby součást státní zprávy, který byl také adresátem dopisu od MŽP, oznámení vyvěsil na úřední desku 22. srpna. 

Redakci se právě v den, kdy byla poslední možnost na MŽP odeslat připomínky k záměru v domoradickém Energobloku rozšířit provoz o „termické zpracování 80 000 t/rok mechanicky upravených komunálních odpadů a dalších vhodných odpadů kategorie „O“… což odpovídá 240 t termicky zpracovaných odpadů za den,“ ozvala šéfka krumlovské organizace Zelených Dana Kuchtová.

Věděli jste o záměru spalovat v Domoradicích odpad? Co na něj říkáte? Své názory posílejte na redakce.ceskokrumlovsky@denik.cz.

Stejný den, tedy 1. září, své vyjádření k záměru, na webu obce, společně s dopisem občanům z pera starosty Jiřího Němečka, zveřejnila obec Přísečná (obě vyjádření najdete níže). Uvedla ho slovy „Není nám lhostejné, kde budeme žít, co budeme dýchat, jakou hlukovou zátěž nám to způsobí atd. Z tohoto důvodu jsme vyvinuli veškeré úsilí, abychom byli schopni a připraveni bojovat proti tomuto záměru od samého počátku.“

Do nitra energobloku v Domoradicích nechal Českokrumlovský deník nahlédnout jeho ředitel Jiří Drobný.
Energoblok v Domoradicích dostal kolaudační souhlas

Ministerstvo o záměru informovalo 1. srpna 2023 kraj, Přísečnou, Český Krumlov a Srnín s tím, že mají informaci o oznámení a také detaily, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, zveřejnit na úředních deskách, a současně s tím upozornit, že veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Jihočeského kraje, tedy právě do 1. září. „Uvítáme ve vyjádření Vaše doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz,“ píše se v dokumentu.

Oficiálně se záměr jmenuje Rozšíření technologie ve stávajícím areálu Energobloku Domoradice. Už v březnu 2023, více než čtyři měsíce před jeho oznámením, se k němu vyjadřoval krumlovský úřad územního plánování: záměr je podle něj v souladu s územním plánem obce Přísečná a také se Zásadami územního rozvoje JčK.

ZEVO Vráto vznikne v místě záložní nevyužívané teplárny na uhlí.
Nová spalovna ve Vrátě počítá s přísunem po kolejích. Pálit má komunální odpad

O stanovisko byla předem požádána i Správa CHKO Blanský les. Ta ho vydala také v březnu: její vedoucí Jiří Flašar napsal, že nelze vyloučit významný vliv záměru na území a předměty ochrany Evropský významné lokality Blanský les. „Navýšením výkonu zdroje dojde ke zvýšení produkce znečišťujících látek v ovzduší oproti stávajícímu stavu. Zvýší se rovněž nároky na chlazení systému, množství pojezdu nákladních automobilů přepravujících materiál a vzniklý popílek a s tím spojené produkce emisí z dopravy,“ píše šéf Správy CHKO.

Co by v Domoradicích pálili?
Podle záměru by v kotli končily mechanicky upravené komunální odpady a další vhodné odpady kategorie „O“, žádné další specifikace v něm uvedeny nejsou. Jaké odpady patří do kategorie O, tedy ostatní odpady? Jednoduše řečeno všechny, které nepatří do kategorie N (tj. nebezpečné odpady, které nejdou ukládat do otevřených skládek ani spalovat v běžných spalovnách): do „O“ patří různé plasty, textil, dřevo nebo třeba pneumatiky, filtrační materiály či alkalické baterie bez obsahu rtuti. Celý katalog odpadu najdete ZDE, v pravém sloupci je rozdělení na O (ostatní) nebo N (nebezpečné). 
Produktem spalování odpadu by byl, jako odpad, také popílek s obsahem nebezpečných látek, a to 715 kg/den, resp. 5720 tun/rok. Ten by se měl následně ukládat na skládku nebezpečného odpadu. V záměru se píše: V budoucím stavu produkce odpadů ze záměru - Popílek obsahující nebezpečné látky, katalogové číslo 19 01 13.

Podle zpracovatele záměru, Josefa Tomáška ze Střediska odpadů Mníšek s. r. o., spuštěním kotle na spalování odpadu nedojde k významné změně kvality ovzduší. „Za významný lze považovat zejména nový pohyb nákladních aut v prostoru provozovny a zvýšenou frekvenci na ulici Tovární v denní dobu,“ píše se v oznámení záměru, které si celé můžete přečíst ZDE. Podle textu nebude mít významně negativní vliv ani na žádné předměty ochrany Evropsky významné lokality Blanský les.

Navíc by Carthamus podle zpracovatele odstoupil od spalování hnědého uhlí. „Lze konstatovat, že realizace záměru řeší budoucí nakládání s odpady (především omezení skládkování), při respektování platných legislativních předpisů, s minimálními vlivy na složky životní prostředí.“

Zelení: odpad se bude muset dovážet i z jiných krajů a asi i ze zahraničí

„Celková produkce odpadu města Český Krumlov je ročně 5 000–5 200 tun a výrazně nekolísá. Nejvyšší je produkce směsného komunálního odpadu, 3 100–3 300 tun ročně,“ upozorňuje Dana Kuchtová. „Na jednoho obyvatele města je produkováno cca 400 kg odpadu, z toho cca 250 kg směsného komunální odpadu.“

Dana Kuchtová.Dana Kuchtová.Zdroj: ArchivČeské Budějovice podle ní produkují ročně kolem 40 000 tun komunálního odpadu. „V oznámení záměru jsou zmíněny záměry výstavby velkých spaloven ve Vrátě České Budějovice (160 000 tun/ročně), Písku (50 000 tun/ročně) a v Plané nad Lužnicí (50 000 tun/ročně), dokonce se konstatuje, že produkce komunálních odpadů vhodných k termickému využití v Jihočeském kraji bude pokryta stávajícími záměry. Tzn. že si zpracovatel oznámení i investor uvědomuje zbytečnost a neekonomičnost rozšíření spalovny v areálu Energobloku Domoradice. Zpracovatel oznámení však zmiňuje sousední kraje, Plzeňský, Středočeský a Vysočinu, které pokryty spalovnami nejsou – zřejmě je plánován dovoz odpadů z těchto krajů a je pravděpodobné, že i ze zahraničí, což bude opět znamenat extrémní ekologickou zátěž při přepravě odpadů – ať zásobování odpady zajišťuje firma Carthamus či externí odpadářská firma (zřejmě výrobce tzv. TAP, tedy tuhých alternativních paliv, což je spalitelný, materiálově nerecyklovatelný odpad přeměněný na palivo).

K tomu, že Carthamus chce zvýšit výrobní kapacitu Energobloku bez využívání fosilních paliv, vč. omezení jejich stávající spotřeby, Dana Kuchtová uvádí, že „spalovna nás zčásti zbaví závislosti na uhlí, ale vytvoří závislost na produkci odpadů, kterých musí být dostatek, aby byly zajištěny spolehlivé dodávky tepla a elektřiny občanům. To povede ke zvýšenému tlaku na produkci odpadů, nikoli tlaku na jejich prevenci a recyklaci.“

Spalování odpadů podle ní také nemůže být kvůli produkci fosilních emisí považováno za obnovitelný zdroj energie. „Zmiňovaný ekologický pozitivní efekt, tedy nahrazení spalování uhlí spalováním odpadů, je vyhánění čerta ďáblem. Směsný komunální odpad je totiž obnovitelný jen zčásti, protože obsahuje fosilní uhlík, především v plastech. Spálení odpadu neznamená jeho definitivní likvidaci, po spálení vznikají tuny nespálených zbytků, většinou nebezpečný odpad, který se bude muset skládkovat.“

Emise do výduchu 110 m současné a budoucí.Emise do výduchu 110 m současné a budoucí.Zdroj: MŽP, z oznámení záměru„Zpracovatel zcela pomíjí zápach, který bude obtěžovat okolí při transportu odpadů nákladními auty a při vstupu do příjmového bunkru, přestože bunkr bude mít zajištěné odsávání vzdušniny…“ stojí dále v připomínkách, jejichž celé znění si můžete přečíst ZDE. „Současné problémy s cenami a dostupností energií sice na jednu stranu zvyšují poptávku po palivu z odpadů, na straně druhé je samotná výroba TAP poměrně energeticky náročná. Výrobci čelí razantnímu nárůstu cen elektřiny, dále zdražení náhradních dílů a pohonných hmot. Představa, že výroba TAP teď bude „zlatý důl“ a bude ekonomicky výhodná i pro jeho odběratele, je lichá.“

Přísečná si najala právníky se zaměřením na životní prostředí

„Firma Carthamus nám oznámení o záměru zaslala v době datových schránek poštou. Začátkem srpna v době dovolených. Jsem přesvědčen, že to byl záměr, abychom nestihli včas a adekvátně reagovat. Udělejte si na to každý vlastní názor,“ napsal občanům starosta Přísečné Jiří Němeček. „My jsme to ale stihli. Ihned po převzetí záměru jsme si najali fundovanou právnickou kancelář se zaměřením na životní prostředí se zvláštním zájmem o posuzování vlivů záměrů (EIA) a na ochranu životního prostředí v rámci stavebního práva, která má bohaté zkušenosti nejen v oboru, ale konkrétně i se spalovnami,“ napsal občanům Přísečné s tím, že obec odeslala vyjádření k oznámení záměru. Celé ho najdete ZDE.

Energoblok v Domoradicích.Energoblok v Domoradicích.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová„Ve zkratce požadujeme plné posouzení vlivů na životní prostředí, posouzení zápachu, posouzení vlivu na hlukovou zátěž, posouzení vlivu na chráněné druhy rostlin a živočichů, včetně jejich stanovišť, řešení dopravy, posouzení emisí, vyjasnění vstupů do zařízení, posouzení odpadů, posouzení vlivu na klima a hlavně zpochybňujeme opodstatněnost celého záměru,“ uzavřel starosta Jiří Němeček.

Společnost CARTHAMUS a. s. provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.