Dvě nové, na sebe navazující, lanové dráhy a sjezdovky, jedna kratší, druhá delší, zřejmě v budoucnu povedou z lipenského skiareálu směrem k železniční trati Rybník – Lipno nad Vltavou a k Loučovicím. Zájemci o lyžování pak budou moci jako zázemí a ubytování využívat i Loučovice. Budou moci za lyžovačkou přicestovat vlakem, nebo zaparkovat auto v Loučovicích, nasednout do vlaku Lipenka, který je doveze prakticky až k lanovce, díky níž se dostanou přímo na sjezdovky lipenského skiareálu. A až se budou vracet zpátky, stačí sjet na lyžích až k vlaku.

To je vize, která se však nezamlouvá jejím odpůrcům. V důsledku toho kraj rozhodl, že projekt musí projít kompletním posouzením vlivu stavby na životní prostředí, čili řízením EIA. Závěry studie EIA projednaly všechny zúčastněné strany ve čtvrtek v Loučovicích.

Na delší lanovou dráhu o délce přesahující 600 metrů a sjezdovou trať o ploše zhruba 3,8 hektaru navazuje nahoře na svahu druhá trať dlouhá zhruba 290 metrů o ploše 1,2 hektaru, jejíž dopravní zařízení budou tvořit vlek nebo alternativně lyžařský koberec. Dole pod lanovkou vznikne přeložka komunikace. Hlavním cílem je propojit sjezdové tratě se Skiareálem Lipno.

„Tyto nové sjezdovky a lyžařská infrastruktura budou napojeny na sítě lipenského areálu,“ popisoval zpracovatel posudku Pavel Cetl. „Terénní zásahy mají být minimalistické a budou se týkat především výstupních a nástupních stanic. Obě sjezdové trati budou zatravněné. Díky nové přeložce bude komunikace končit téměř až ve vlakové zastávce Lipno nad Vltavou. Tím napojí sjezdové tratě na vlak.“

Budování sjezdovek si vyžádá zábor a vymýcení čtyř hektarů lesa, z čehož nebudou mít radost lesní živočichové a tudy migrující zvěř. Nicméně po zvážení všech faktorů došli posuzovatelé EIA k závěru, že mýcení lesa je možné, vzhledem k okolní lesnaté krajině. Nutné bude před zahájením stavby přemístit mraveniště chráněných mravenců druhu Formica. V lokalitě nelze vyloučit pohyb velkých zvláště chráněných druhů savců, jako jsou vlk, rys, los, kteří tudy migrují, ale migrace nebude příliš narušena. Posuzovatelé EIA celkově záměr vyhodnotili jako akceptovatelný za splnění některých v posudku daných podmínek.

„Tento záměr je součástí dlouhodobé strategie rozvoje obce,“ vysvětlil starosta Loučovic Jan Kubík. „Loučovice vznikly jako čistě průmyslová obec. V roce 2010 po krachu papíren a následného krachu pily zůstala ale bez jakékoliv výroby a zmizelo tu mnoho pracovních míst. To provázela řada negativních jevů. Vznik velké nezaměstnanosti až po odliv obyvatel, patologické jevy. Obec hledala nové příležitosti, jak v obci udržet život.“ Po zhruba dvou letech tápání a poptávání velkých investorů bylo všem jasné, že žádný průmysl se už do obce nevrátí.

Obrovské loučovické papírny byly zdemolovány, v současnosti po nich zůstaly velké prázdné plochy. „Intravilán obce dnes tvoří zhruba šest hektarů brownfieldů, tj. 30 procent zastavitelného území,“ řekl starosta. „Jsme obcí nejvíce zatíženou brownfieldy na metr čtvereční zastavitelného území. Na jejich využití se nenašlo nic jiného, než využít potenciálu rozvíjejícího se Lipna. V roce 2015 byl zpracován strategický dokument rozvoje obce, který schválilo zastupitelstvo, a od toho se odvíjí naše kroky. Tento projekt je jedním ze střípků, jak toto území oživit.“ Pro obec je proto lipenský areál velmi důležitý, stejně jako místní vlaková doprava. Postupně chtějí v obci vybudovat turistickou a občanskou infrastrukturu. „Záměr stavby sjezdovek je začátek naší desetileté práce pro rozvoj území a naší budoucí perspektivy,“ shrnul Jan Kubík.