Při pálení čarodějnic trvale sledujte aktuální povětrnostní situaci, především směr a sílu větru a zároveň zvažte, kdy naposledy pršelo. Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku raději vůbec nerozdělávejte. A když už, tak ohniště vždy důkladně uhaste a přesvědčte se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. „I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které může vítr znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí. V období sucha se může na rizikových místech oheň znovu rozhořet i za několik dní po ukončení pálení,“ upozorňuej mluvčí. „Hasiči tak musejí každý rok dohašovat ohniště, která byla po oslavě ponechána svému osudu.“

Když už budete oheň dělat, zvolte vhodné místo ohniště. Mělo by být minimálně 50 m od lesa a 100 m od stohů. Pamatujte na dostatečnou vzdálenost od keřů a stromů a také od obytných a hospodářských budov, neboť odlétající jiskry mohou zapálit střechu. Velikost ohniště volte tak, abyste jej dokázali zvládnout. Hranice ze dřeva musí být stabilní. Jinak hrozí její zhroucení, které může způsobit popálení a samozřejmě rozšíření požáru o okolí.

Při rozdělávání ohně si nepomáhejte hořlavými kapalinami (benzínem, naftou, lihem). Použití těchto látek je velice riskantní. Může dojít až k explozivnímu hoření, které se snadno vymkne kontrole. Popáleniny způsobené ohněm patří k těm nejzávažnějším. Taktéž do ohně nikdy neházejte neznámé materiály, zejména plechovky se zbytky barev, chemikálie, uzavřené nádoby, spreje, apod.

Lampionový průvod a pálení čarodějnic ve Velešíně v roce 2014.
Psali jsme před 10 lety. Podívejte se, jak děti oslavily čarodějnice ve Velešíně

Oheň nikdy neponechávejte bez dozoru! U ohně by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let. A pozor! I rodiče mohou být podle § 78 zákona o požární ochraně postiženi pokutou v případě, že z hlediska požární ochrany zanedbají dohled nad svými ratolestmi. Výše pokuty se může vyšplhat až na 25 000 korun.

Nahlášení pálení
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství - tedy i pálení „čarodějnických“ ohňů - včetně přijatých protipožárních opatření - předem oznámit Operačnímu a informačnímu středisku HZS Jihočeského kraje. Přičemž musí dbát jeho pokynů a hasiči pak mají při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat. Zákonná povinnost se nevztahuje na fyzické osoby, které pálí na svém soukromém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálit odpad, doporučujeme jej na operační středisko také nahlásit. Nejjednodušším způsobem nahlášení je prostřednictvím internetového formuláře na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje www.hzsjck.cz (formulář na pálení je jedním z bannerů na pravé straně) - https://paleni.izscr.cz/. Případně lze pálení nahlásit telefonicky na číslech 950 230 801 – 804

A co doporučují meteorologové? Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. A také se občané musí řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány.