Nemime měsíc, aby se kdosi nevloupal do českokrumlovského sběrného dvora. Cílem je především odložená elektronika a cokoliv, co by se dalo ještě nějakým způsobem zpeněžit.

Z televizí tak mizí plošné spoje a další součástky, z areálu dvora pak baterie a další věci. Z odpadu, který byl doposud určen k další recyklaci a z jehož odprodeje tam městská kasa mohla mít nějakou tu korunu navíc, se mávnutím kouzelného proutku stává odpad z kategorie nebezpečných. Na jeho další uložení už pak daňoví poplatníci jen a jen doplácejí.

„A to ani nemluvím o poškozeném majetku, přestřihaných nebo jinak poškozených plotech či jiném majetku,“ zhodnotil aktuální situaci ředitel Služeb města Pavel Turnhöfer.

Zbývá jediné: modernizace

Potřeba zlepšit nejen to, jak Sběrný dvůr vypadá, ale i to, jak a čím je vybaven a pak také technické vybavení dvora včetně kamerového systému a zabezpečení, to jsou důvody, které vedou jak Služby, tak i radní Českého Krumlova jednoznačným směrem: K modernizaci. Ta by odhadem měla stát kolem pěti milionů korun a finanční zdroje na ni by se mohly najít v grantových systémech.

Navíc, rozšíření a modernizaci takových dvorů mají za sebou nebo na nich pracují v Horní Plané, Větřní, Velešíně či Frymburku nebo jinde. Bylo by jen ke škodě Českého Krumlova, aby zaostal. Nehledě na to, že dotační peníze pro tyto účely se pomalu ale jistě tenčí.

Jen podle dostupných údajů bylo v loňském roce údajně podáno do Státního fondu životního prostředí 600 žádostí a souvisejících projektů na podobné modernizační kroky z prakticky stejného množství měst a míst republiky a uspokojeno jich bylo pouze 150.

V případě úspěšného přiznání dotace by Český Krumlov mohl mít šanci na to, že mu bude uhrazeno devadesát procent nákladů a pouze deset procent dá ze své kapsy. Vedení města nyní odsouhlasilo práci na přípravách podkladů pro podání žádosti o dotační peníze.

„Sběrný dvůr není v dnešní době dokonale vybaven ani zabezpečen,“ reaguje místostarostka Jitka Zikmundová. „O dotační peníze je nyní příležitost požádat v odpovídajících grantových programech. Modernizace by zahrnovala vybudování zpevněných ploch, oplocení, kamerový systém a zabezpečení. Dále by se nakoupila manipulační technika či speciální kontejnery pro nebezpečný nebo velkoobjemový odpad.“

Co je a není možné ukládat ve sběrném dvoře

Občané města Český Krumlov mohou po předložení občanského průkazu zdarma odkládat do sběrného dvora takzvané nebezpečné odpady, odpady velkoobjemové nebo vysloužilá elektrozařízení. Vše v takzvaném množství přiměřeném pro domácnost; s výjimkou oprav a rekonstrukcí nemovitostí.
Konkrétně to jsou tyto položky:

• Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apodobně
• Kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva, břečťan
• Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety
• Elektrotechnika: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky, nefunkční sporáky, pračky a podobně
• Stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě a zeminu v množství 500kg/osobu/měsíc
• Plast, papír, sklo, dřevo, pneumatiky (5 ks zdarma), starý textil

Nebezpečné odpady (na nebezpečnou vlastnost upozorňuje oranžový obrázek s doplňujícím znakem na obalu):
• odpadní barvy a laky, obsahující organické rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
• odpadní lepidla, pryskyřice a těsnící materiály, obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
• motorové převodové mazací oleje
• jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
• papírové, plastové obaly a sklo znečištěné nebezpečnými látkami
• baterie a akumulátory
• absorpční činidla, filtrační materiál, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
• olejové filtry
• kyseliny, rozpouštědla, zásady, fotochemikálie, pesticidy
• zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
• tuk a olej

Na sběrném dvoře nejsou odebírány: nebezpečné odpady ze stavební činnosti (lepenka - térový papír, azbest, izolační hmoty, skelná vata), bytová jádra a sádrokarton.

Sběrný dvůr se nachází v Kaplické ulici v Českém Krumlově (pod areálem bývalé společnosti Šumstav) a je otevřen: pondělí, středa 14.00 – 18.00 hodin, sobota 10.00 – 16.00 hodin

Nepořádek je často hlavně u popelnic

Myslíte si, že je v Českém Krumlově uklizeno? V historickém centru hyzdí někdy chodníky sem tam nějaký ten odhozený nedopalek, papírek či obal od sušenky, nepořádek po vodácích u břehů Vltavy i nepořádek kolem kontejnerů v Hradní ulici či u kláštera. Nejčastější záporná odpověď na uvedenou otázku zaznívá především od lidí z velkých sídlišť.

„Nejhorší je to hlavně kolem kontejnerů na odpadky,“ říká například Karel Podroužek s tím, že stav se během posledních dvaceti let stále zhoršuje.
Ale ono se stačí rozhlédnout například po stráni u Objížďkové silnice, hned vedle křižovatky směrem na Křížový vrch.

Pod keři to vypadá, jako by byl někdo poněkud líný přejít pár kroků k nedalekým popelnicím či odpadkovým košům. Ale to už bychom směšovali vše dohromady. Jak to vlastně je s veřejně přístupnými nádobami na odpadky?

Kde se zbavit drobného odpadu

V katastru Českého Krumlova je k současnému datu rozmístěno téměř 300 odpadkových košů. Dvě stě sedmdesát jeden z nich jsou určeny pro běžný drobný odpad, dvaadvacet pro odložení psích exkrementů.

Nezřídka se ale stává, že takový koš, byť je poměrně bytelný, skončí po bujarých oslavách letní sezony ve Vltavě, nebo jej kdosi zaplní typickým modrým pytlem plným odpadků z domácnosti.

„Velkým problémem především v historickém centru města je odkládání odpadu z domácností a z podnikatelské činnosti,“ potvrdila Vlasta Horáková, vedoucí českokrumlovského odboru životního prostředí.

„Upozorňujeme, že koše jsou určeny pouze pro ukládání drobného odpadu souvisejícího s pobytem osob na veřejných prostranstvích,“ dodává s tím, že i přesto, že se koše pravidelně vyvážejí, stává se, že jsou často obložené odpadem, což působí velmi neutěšeně. Zanedbatelná není ani částka, kterou město ročně na vývoz košů ve městě vynakládá, je to přes jeden milion korun.

Koše se v centru města vyvážejí v zimním období dvakrát denně, v letním pak třikrát. V městských částech Plešivec a Špičák je vývoz košů zajišťován denně, v ostatních lokalitách města pak v četnosti třikrát týdně.

Není bez zajímavosti, že jeden nový standardně používaný odpadkový koš stojí nejméně 2 450 korun bez daně.

Kromě toho, že jen tak volně odhozený odpadek vypovídá o (ne)kulturnosti obyvatel města honosícího se zápisem na seznam světového kulturního dědictví, tak ten, kdo odpad odhodil, porušil obecně závaznou vyhlášku města a může být za to také postihnut sankcí dle přestupkového zákona.

Co se nesmí jen tak vyhodit

Podle vyhlášky se nesmí odhazovat odpad z domácnosti ani z podnikatelské činnosti do odpadkových košů ve městě, nesmí se vyhodit odpad z podnikatelské činnosti do nádob určených pro občany města, ale nesmí se také odkládat odpady vedle nádob na odpady!

Pokud jsou popelnice plné, radí odbor životního prostředí, ale i zdravý selský rozum, že by měl být odpad vyhozen do nejbližší prázdné popelnice. Jestli se nevejde ani tam, tak je nutné jej dovézt do sběrného dvora.

Kam s některými zvláštními odpady

Léčiva

Léky patří mezi nebezpečné odpady, které nikdy nevhazujte do popelnice pro směsný komunální odpad, je nutné s nimi zacházet opatrně a odevzdat je k bezpečnému zpracování odborníkům.

Léky je možné odevzdávat v lékárnách, kde zajistí jejich odbornou likvidaci.

Oděvy

Čisté a funkční ošacení, případně drobné předměty do domácnosti, lze odkládat do Ošacovacího střediska Českého červeného kříže v hlavní budově autobusového nádraží v Českém Krumlově. Provozní doba střediska je běžně v rozmezí pondělí až pátka od 9 do 15 hodin (polední přestávka 11 – 11.30 hodin), dotazy je možné směřovat na telefon 739 661 561.

Pracovníci ČČK získané oblečení poskytují sociálně slabým spoluobčanům a dále ho distribuují do charitativních organizací v rámci celé republiky. Každoročně je takto smysluplně využito zhruba 30 tun použitého šatstva. Všichni, kteří touto formou pomáhají někomu jinému a zároveň šetří životní prostředí (použité oděvy by jinak skončily na skládce komunálního odpadu) si tak vyslouží poděkování.

Autovraky

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. Přehled zpracovatelů autovraků je možné také najít na internetových stránkách ministerstva životního prostředí www.mzp.cz.

Po předání autovraku oprávněné osobě by tedy měl každý takový žadatel obdržet i doklad o ekologické likvidaci auta.